Close

AN DIOPLÓMA I MÚINEADH NA GAEILGE (DAOINE FÁSTA)

Qualification : AN DIOPLÓMA I MÚINEADH NA GAEILGE (DAOINE FÁSTA

Award Type and NFQ level : UNDERGRADUATE DIPLOMA LEVEL 7

CAO/PAC code :

CAO Points :

Bunaithe ar thaighde ar an dea-chleachtas in oiliúint múinteoirí, d’fhorbair Lárionad na Gaeilge (Ionad na dTeangacha a bhí) Dioplóma nua Ollscoile i 2012. Tá an Dioplóma á thairiscint le tacaíocht ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus foinsí maoinithe eile.

Leagtar béim láidir sa Dioplóma ar an gcleachtadh teagaisc sa seomra ranga. Tá béim ar an  bhféinanailís, ar an bpiarmheasúnú agus ar thacaíocht phraiticiúil don mhúinteoir. Beidh deis ag gach rannpháirtí tacaíocht agus comhairle a fháil ó mheasúnóir a thabharfaidh 3 chuairt ar an rannpháirtí le linn dó / di a bheith i mbun teagaisc. Déanfar taifeadadh físe ar gach ceann de na cuairteanna sin agus beidh na taifeadtaí físe mar bhunús le hobair leanúnach an chúrsa. Déanfaidh na rannpháirtithe féinmheasúnú ar na taifeadtaí físe agus gheobhaidh siad aiseolas ón measúnóir chomh maith.

Feidhmeanna an chúrsa

·         Oiliúint a chur ar fáil do rannpháirtithe maidir le conas Gaeilge a mhúineadh d’fhoghlaimeoirí fásta.

·         Cur le scileanna teagaisc na rannpháirtithe.

·         Cur le heolas na rannpháirtithe ar an taighde is deireanaí a rachadh chun tairbhe dóibh i múineadh na Gaeilge d’fhoghlaimeoirí fásta.

·         Deis a thabhairt do rannpháirtithe smaointe, moltaí praiticiúla agus tuairimí a mhalartú. 

Ceardlanna

Beidh ar rannpháirtithe freastal ar 10 gceardlann i rith thréimhse an chúrsa. Déanfar cur i láthair sna ceardlanna ar ábhar an chúrsa. Beidh na ceardlanna ar siúl ar Shatharn ó 9.30 a.m. – 4.30 p.m. Beidh béim láidir ar an idirghníomhaíocht sna ceardlanna agus tabharfar deis do rannpháirtithe smaointe a roinnt agus tuairimí a mhalartú.

Bainfear úsáid as taifeadtaí na múinteoirí féin den seomra ranga chun cur leis an bplé sna ceardlanna agus cuirfear deiseanna ar fáil do mhúinteoirí comhairle na rannpháirtithe eile a lorg maidir le gnéithe ar leith dá gcuid teagaisc.

Cleachtadh Teagaisc

Beidh ar rannpháirtithe an chúrsa 40 uair an chloig teagaisc a dhéanamh le linn an chúrsa. Is faoi na rannpháirtithe féin atá sé an cleachtadh teagaisc sin a eagrú. Tabharfar 3 chuairt ar an rannpháirtí le linn dó / di a bheith i mbun teagaisc. Déanfar taifeadadh físe ar gach ceann de na cuairteanna sin.

Fillteán Teagaisc

Beidh ar gach rannpháirtí fillteán teagaisc a choinneáil le linn an chúrsa. Obair leanúnach atá i gceist leis an bhfillteán seo agus beidh sé bunaithe ar na ceardlanna, ar an bpleanáil ranga agus ar an bhféinanailís ar an teagasc.

Tionscadal (an teagasc machnamhach)

Beidh tionscadal le déanamh ag rannpháirtithe le linn thréimhse an chúrsa. Beidh an tionscadal seo bunaithe ar an anailís a dhéanfaidh siad ar a gcuid teagaisc.

Tá céimithe an chúrsa seo ag obair mar mhúinteoirí Gaeilge in ollscoileanna agus i gcoláistí tríú leibhéal in Éirinn agus leis na heagraíochtaí Gaeilge ar fud na tíre. Tuilleadh eolais anseo.

Postgraduate options:

For further information on Postgraduate options please go to the Graduate Studies website.

 
This table displays the requirements for Leaving Certificate applicants.
Subject Required Ordinary Level Grade Higher Level Grade
Irish No N/A N/A
English No N/A N/A
Language No N/A N/A
Math No N/A N/A
Science No N/A N/A

International & EU/EFTA Entry Requirements

Chun cur isteach ar áit ar an gcúrsa seo, líon an fhoirm iarratais seo agus agus cuir ar ais chugainn í roimh an 22 Meitheamh 2018 móide táille riaracháin €30 chuig:
Dioplóma i Múineadh na Gaeilge (Foghlaimeoirí Fásta) 2018
Lárionad na Gaeilge
Ollscoil Mhá Nuad
Maigh  Nuad
Co. Chill Dara
 

Play

Back to top