ILASP is a fantastic way for fulltime MU students to maintain and improve their level of Irish during their time at Maynooth University. Courses, which will take place online in 2020-21, are open to fulltime students of all disciplines and years*, both undergraduate and postgraduate. Students will have the option of taking a Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) exam at the end of the academic year. TEG Irish language qualifications are recognised by the Department of Education and Skills as an alternative Irish language qualification for entry into primary education courses. Since 2019, candidates who are applying for PME programmes in Primary Education are required to take the oral exam at Meánleibhéal 1(B1) level. TEG is also recognised by the National University of Ireland, Public Appointments Service and King’s Inns.
*Students of Nua-Ghaeilge are not eligible to apply for ILASP.

 •  Bonnleibhéal 1(A1) -  Elementary 1​
 •  Bonnleibhéal 2 (A2) - Elementary 2
 •  Meánleibhéal 1 (B1) - Intermediate 1
 •  Meánleibhéal 2 (B2) - Intermediate 2

Our online courses are based on a blended learning approach. Learners will attend and actively participate in online classes on Zoom once a week (see schedule below). The online sessions will last approximately 90 minutes each week. Participants will be expected to complete tasks which will be assigned by the tutor, and to undertake independent study during the week. The recommended study/assignment time will vary from level to level: 

A2:1 – 1.5 hours 
B1: 1-2 hours 
B2: 2-3 hours 

Which level should I choose?  The online placement test here will give you a general impression of your current ability in Irish. This information will help you to choose the correct level.   As a general rule, these are the levels we recommend, based on the standard of Irish you have achieved so far:

Bonnleibhéal 1(A1)​    Suitable for complete beginners. 

Bonnleibhéal 2 (A2)   Suitable for learners who have: (i) passed Ordinary Level Leaving Cert Irish or (ii) achieved a H5 or lower in the Leaving Cert higher level exam or (iii) passed Teastas Eorpach na Gaeilge Bonnleibhéal 1 (A1) exam.

Meánleibhéal 1 (B1)  Suitable for learners who: (i) took Higher Level Leaving Cert Irish achieving H3 or H4 (B2 grade or lower)or (ii) passed Teastas Eorpach na Gaeilge Bonnleibhéal​ 2 (A2) exam.

Meánleibhéal 2 (B2)  Suitable for learners who: (i) took Higher Level Leaving Cert Irish and achieved a H1 or H2 grade (A1, A2 or B1) or (ii) passed Teastas Eorpach na Gaeilge Meánleibhéal 1 (B1) exam or (iii) took Irish as a subject in the first year of a BA programme or (iv) have regular and current contact with the language through their work or social life. This qualification is recognized by the Department of Education and Skills as meeting the Irish language requirement for those who wish to pursue a career in Primary Education. To take a course at Meánleibhéal 2 (B2) level, you must meet at least one of the above criteria and you will be asked to supply evidence of this.

Please note that while these are general recommendations we encourage you to follow these guidelines. Starting at a level which is too difficult is counterproductive. Each level assumes knowledge of the previous level and if, for example, you haven’t acquired the skills at Bonnleibhéal 2 (A2) level yet, it will be difficult to acquire the Meánleibhéal 1(B1) skillset successfully. If you feel that the recommended level does not reflect your abilities, please email teanga@mu.ie.

How to register

After you have registered with the University for the new academic year, you will receive an email with information on how to register online for the Irish courses.  Course costs €50.
Classes will take place online in the evenings and will commence in early October.

 • A2: Tuesdays 7-9pm
 • B1: Wednesdays 7.00-8.30pm or Thursdays 6.30 - 8.00pm (subject to demand)  
 • B2 Wednesdays 7.00-8.30pm

Places are limited to 15 students per class.  Extra courses may be run, subject to demand. Places are allocated on a first-come first-served basis so prompt action is required to secure a place. TEG exam fees will be extra but are offered at a discounted rate to registered ILASP students.
 

An Ghaeilge do Mhic léinn Uilig na hOllscoile (ILASP)

Cuireann Lárionad na Gaeilge cúrsaí Gaeilge ar líne ar fáil do mhic léinn uilig na hOllscoile*, rud a thugann deis do mhic léinn feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge agus cur lena gcáilíocht Ollscoile le linn a gcuid ama i Má Nuad. Is do mhic léinn uilig* lánaimseartha na hOllscoile na cúrsaí seo, idir mhic léinn fochéime agus iarchéime. Beidh an deis ag mic léinn scrúdú Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG) a dhéanamh ag deireadh na bliana. Tá cáilíochtaí TEG aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna mar cháilíocht sa Ghaeilge do dhaoine ar mhaith leo cúrsa sa bhunmhúinteoireacht a dhéanamh. Anuas air sin, caithfidh iarrthóirí ar an Máistir Gairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) scrúdú cainte Mheánleibhéal 1(B1) a dhéanamh ó 2019. Baintear úsáid as scrúduithe TEG i bpróisis earcaíochta an tSeirbhís Um Cheapacháin Phoiblí agus Óstaí an Rí.   
 
*Níl cead ag mic léinn na Nua-Ghaeilge cúrsaí ILASP a dhéanamh.  

MÁ THEASTAÍONN UAIT MODÚL GAEILGE A DHÉANAMH, LÉIGH AN tEOLAS SEO GO CÚRAMACH.

Tá na leibhéil Ghaeilge bunaithe go ginearálta ar an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha (FTCE):

 • Bonnleibhéal 1 (A1)
 • Bonnleibhéal 2 (A2)
 • Meánleibhéal 1 (B1)
 • Meánleibhéal 2 (B2)

Tá na cúrsaí bunaithe ar shiollabais Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG), deartha go speisialta d’fhoghlaimeoirí fásta.  

Cén leibhéal ba chóir duit a roghnú? Tabharfaidh an triail socrúchán ar líne seo léargas duit ar do chumas reatha sa Ghaeilge agus cabhróidh sé leat an leibhéal cuí a roghnú.

Bonnleibhéal 2 (A2) – Feiliúnach do mhic léinn (i) a rinne Gnáthleibhéal Gaeilge san Ardteistiméireacht nó (ii) a shaothraigh H5 nó faoina bhun i scrúdú Ardeibhéal na hArdteiste nó (iii) a bhain amach pas maith i scrúdú Theastas Eorpach na Gaeilge Bonnleibhéal 1 (A1).

Meánleibhéal 1 (B1) – Feiliúnach do mhic léinn (i) a rinne Ardleibhéal Gaeilge san Ardteistiméireacht agus a bhain amach grád H3 nó H4 nó (ii) a bhain pas maith amach i scrúdú Theastas Eorpach na Gaeilge Bonnleibhéal 2(A2).

Meánleibhéal 2 (B2) – Feiliúnach do mhic léinn (i) a rinne Ardleibhéal Gaeilge san Ardteistiméireacht agus a bhain amach grád H1 nó  H2 nó (ii) a bhain amach pas maith i scrúdú Theastas Eorpach na Gaeilge Meánleibhéal 1(B1) nó (iii) a raibh Gaeilge mar ábhar acu sa chéad bhliain i gclár BA agus pas maith acu ann nó (iv) a mbíonn teagmháil rialta agus reatha acu leis an teanga mar chuid dá gcuid oibre nó a saol sóisialta. Is í seo an cháilíocht atá aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna leis an riachtanas teanga a shásamh do chúrsaí sa Bhunmhúinteoireacht. Chun cúrsa ag Meánleibhéal 2 (B2) a dhéanamh, caithfidh tú ar a laghad ceann de na critéir thuas a shásamh agus iarrfar ort fianaise maidir leis seo a chur ar fáil.

Tabhair faoi deara gur moltaí ginearálta atá iontu seo, ach molaimid duit aird a thabhairt ar na treoirlínte seo. Ní fiú tosú ag leibhéal atá ródheacair. Déantar talamh slán de ag gach leibhéal seachas Bonnleibhéal 1 (A1) go bhfuil eolas an leibhéil roimhe sin sealbhaithe, agus mura bhfuil scileanna de chuid Bhonnleibhéal 2 (A2) sealbhaithe cheana féin, mar shampla, beidh deacracht agat sealbhú rathúil a dhéanamh ar raon scileanna Mheánleibhéal 1 (B1). Má cheapann tú nach léiriú ceart ar do chumas é an leibhéal atá molta, seol ríomhphost chuig teanga@mu.ie

Eolas maidir le clárú 

Tar éis duit clárú leis an Ollscoil san fhómhar, gheobhaidh tú eolas ar ríomhphost maidir lena bhfuil le déanamh chun clárú don chúrsa Gaeilge. Beidh ranganna ar siúl sa tráthnóna agus cuirfear tús leo go luath i mí Dheireadh Fómhair 2020. €50 an costas atá ar an gcúrsa.

 • A2: Dé Máirt 7-9pm
 • B1: Dé Céadaoin 7.00 - 8.30pm nó Déardaoin 6.30 - 8.00pm
 • B2: Dé Céadaoin 7.00 - 8.30pm

 Ní ghlacfar le níos mó ná 15 duine in aon ghrúpa amháin. Cuirfear ranganna breise ar siúl, ag brath ar éileamh.  Déanfar freastal ar na mic léinn is túisce a chuireann iarratas isteach.   Beidh costas breise ag baint le scrúdú TEG a dhéanamh ach cuirtear scrúduithe TEG ar fáil do mhic léinn atá cláraithe le ILASP ar tháille laghdaithe.