ILASP is a fantastic way for students to maintain and improve their level of Irish during their time at Maynooth University. Classes are open to fulltime students of all disciplines and years*, both undergraduate and postgraduate. Students will have the option of taking a Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) exam at the end of the academic year. TEG Irish language qualifications are recognised by the Department of Education and Skills as an alternative Irish language qualification for entry into primary education courses. TEG is also recognised by the Public Appointments Service and King’s Inns.
*Students of Nua-Ghaeilge are not eligible to apply for ILASP.

IF YOU INTEND TAKING AN IRISH LANGUAGE MODULE, PLEASE READ THE FOLLOWING VERY CAREFULLY.

The Irish language levels that we offer are based on the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR):

  •  Bonnleibhéal 1(A1) -  Elementary 1​
  •  Bonnleibhéal 2 (A2) - Elementary 2
  •  Meánleibhéal 1 (B1) - Intermediate 1
  •  Meánleibhéal 2 (B2) - Intermediate 2

Courses are based on Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) syllabuses, designed specifically for adult learners. 

Which level should I choose? As a general rule, these are the levels we recommend, based on the standard of Irish you have achieved so far:

Bonnleibhéal 2 (A2)   Suitable for students who: (i) took Ordinary Level Leaving Cert Irish or (ii) passed Teastas Eorpach na Gaeilge Bonnleibhéal 1 (A1) exam.

Meánleibhéal 1 (B1)  Suitable for students who: (i) took Higher Level Leaving Cert Irish achieving a H4 or B2 grade or lower or (ii) passed Teastas Eorpach na Gaeilge Bonnleibhéal​ 2 (A2) exam.

Meánleibhéal 2 (B2)  Suitable for students who: (i) took Higher Level Leaving Cert Irish and achieved a H1, H2 or H3 (A1, A2 or B1 grade) or (ii) passed Teastas Eorpach na Gaeilge Meánleibhéal 1 (B1) exam or (iii) took Irish as a subject in the first year of a BA programme or (iv) have regular and current contact with the language through their work or social life. This qualification is recognized by the Department of Education and Skills as meeting the Irish language requirement for those who wish to pursue a career in Primary Education. To take a course at Meánleibhéal 2 (B2) level, you must meet at least one of the above criteria and you will be asked to supply evidence of this.

Please note that while these are general recommendations we do encourage you to follow these guidelines. Starting at a level which is too difficult is counterproductive. Each level assumes knowledge of the previous level and if for example, you haven’t acquired the skills at Bonnleibhéal 2 (A2) level yet, it will be difficult to acquire the Meánleibhéal 1(B1) skillset successfully. If you feel that the recommended level does not reflect your abilities, please email teanga@mu.ie.

For further direction in determining your language level, please refer to the   ​

Grid for self-assessment

How to register
You can now reserve your place online.  Classes take place in the evenings (A2: Tuesdays 6.30-8.30pm; B1 (Wednesday or Thursday) & B2 Monday 6.30-9.30pm) and will commence in early October. Places are limited to 15 students per class.  Extra courses may be run, subject to demand. Places are allocated on a first-come first-served basis so prompt action is required to secure a place. Course costs €50. TEG exam fees will be extra but are offered at a discounted rate to registered ILASP students.

An Clár Gaeilge do Gach Mac Léinn (ILASP)

An Ghaeilge do Mhic léinn Uilig na hOllscoile (ILASP)Cuireann Lárionad na Gaeilge cúrsaí Gaeilge ar fáil do mhic léinn uilig na hOllscoile*, rud a thugann deis do mhic léinn feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge agus cur lena gcáilíocht Ollscoile le linn a gcuid ama i Má Nuad. Is do mhic léinn uilig* lánaimseartha na hOllscoil na cúrsaí seo, idir mhic léinn fochéime agus iarchéime. Beidh an deis ag mic léinn Scrúdú Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG) a dhéanamh ag deireadh na bliana. Tá cáilíochtaí TEG aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna (mar cháilíocht eile sa Ghaeilge do dhaoine ar mhaith leo cúrsa sa bhunmhúinteoireacht a dhéanamh), anuas air sin, beidh ar iarrthóirí an Máistir Gairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) scrúdú cainte Mheánleibhéal 1 (B1) an tSeirbhís Um Cheapacháin Phoiblí agus Óstaí an Rí.   
 
*Níl cead ag mic léinn na Nua-Ghaeilge cúrsaí ILASP a dhéanamh.  

MÁ THEASTAÍONN UAIT MODÚL GAEILGE A DHÉANAMH, LÉIGH AN tEOLAS SEO GO CÚRAMACH.

Tá na leibhéil Ghaeilge bunaithe go ginearálta ar an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha (FTCE):

  • Bonnleibhéal 1 (A1)
  • Bonnleibhéal 2 (A2)
  • Meánleibhéal 1 (B1)
  • Meánleibhéal 2 (B2)

Tá na cúrsaí bunaithe ar shiollabais Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) atá deartha go speisialta d’fhoghlaimeoirí fásta.  

Cén leibhéal ba chóir duit a roghnú? De ghnáth, is iad seo na leibhéil a mholaimid, bunaithe ar an gcaighdeán Gaeilge atá bainte amach agat go dtí seo:

Bonnleibhéal 2 (A2) – Feiliúnach do mhic léinn (i) a rinne Gnáthleibhéal Gaeilge san Ardteistiméireacht nó (ii) a bhain amach pas i scrúdú Theastas Eorpach na Gaeilge Bonnleibhéal 1 (A1).

Meánleibhéal 1 (B1) – Feiliúnach do mhic léinn (i) a rinne Ardleibhéal Gaeilge san Ardteistiméireacht agus a bhain amach grád H4 nó B2 nó níos ísle nó (ii) a bhain pas amach i scrúdú Theastas Eorpach na Gaeilge Bonnleibhéal 2(A2).

Meánleibhéal 2 (B2) – Feiliúnach do mhic léinn (i) a rinne Ardleibhéal Gaeilge san Ardteistiméireacht agus a bhain amach grád H1, H2 nó H3 (A1, A2 nó B1) nó (ii) a bhain amach pas i scrúdú Theastas Eorpach na Gaeilge Meánleibhéal 1(B1) nó (iii) a raibh Gaeilge mar ábhar acu sa chéad bhliain i gclár BA nó (iv) a mbíonn teagmháil rialta agus reatha acu leis an teanga mar chuid dá gcuid oibre nó a saol sóisialta. Is í seo an cháilíocht atá aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna leis an riachtanas teanga a shásamh do chúrsaí sa Bhunmhúinteoireacht. Chun cúrsa ag Meánleibhéal 2 (B2) a dhéanamh, caithfidh tú ar a laghad ceann de na critéir thuas a shásamh agus iarrfar ort fianaise maidir leis seo a chur ar fáil.

Tabhair faoi deara gur moltaí ginearálta atá iontu seo, ach molaimid duit aird a thabhairt ar na treoirlínte seo. Ní fiú tosú ag leibhéal atá ródheacair. Déantar talamh slán de ag gach leibhéal seachas Bonnleibhéal 1 (A1) go bhfuil eolas an leibhéil roimhe sin sealbhaithe, agus mura bhfuil scileanna de chuid Bhonnleibhéal 2 (A2) sealbhaithe cheana féin, mar shampla, beidh deacracht agat sealbhú rathúil a dhéanamh ar raon scileanna Mheánleibhéal 1 (B1). Má cheapann tú nach léiriú ceart ar do chumas é an leibhéal atá molta,  seol ríomhphost chuig teanga@mu.ie.
 
Le tuilleadh treorach ar do leibhéal teanga a fháil, tá Greille anseo a dhéanann cur síos ar na scileanna sna leibhéil éagsúla.  

Eolas maidir le clárú 

Is féidir clárú anois do na cúrsaí seo ag an nasc seo.  Beidh ranganna ar siúl sa tráthnóna  (A2: 6.30-8.30pm; B1 & B2 6.30-9.30pm) agus cuirfear tús leo ag tús mhí Dheireadh Fómhair.​ Ní ghlacfar le níos mó ná 15 duine in aon ghrúpa amháin. Cuirfear ranganna breise ar siúl, ag brath ar éileamh.  Déanfar freastal ar na mic léinn is túisce a chuireann iarratas isteach. €50 an costas atá ar an gcúrsa.  Beidh costas breise ag baint le scrúdú TEG a dhéanamh ach cuirtear scrúduithe TEG ar fáil do mhic léinn atá cláraithe le ILASP ar tháille laghdaithe.