ILASP is a fantastic way for students to maintain and improve their level of Irish during their time at Maynooth University. Classes are open to fulltime students of all disciplines and years*, both undergraduate and postgraduate. Students will have the option of taking a Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) exam at the end of the academic year. TEG Irish language qualifications are recognised by the Department of Education and Skills as an alternative Irish language qualification for entry into primary education courses. Since 2019, candidates who are applying for PME programmes in Primary Education are required to take the oral exam at Meánleibhéal 1(B1) level. TEG is also recognised by the National University of Ireland, Public Appointments Service and King’s Inns.
*Students of Nua-Ghaeilge are not eligible to apply for ILASP.

IF YOU INTEND TAKING AN IRISH LANGUAGE MODULE, PLEASE READ THE FOLLOWING VERY CAREFULLY.

The Irish language levels that we offer are based on the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR):

  •  Bonnleibhéal 1(A1) -  Elementary 1​
  •  Bonnleibhéal 2 (A2) - Elementary 2
  •  Meánleibhéal 1 (B1) - Intermediate 1
  •  Meánleibhéal 2 (B2) - Intermediate 2

Courses are based on Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) syllabuses, designed specifically for adult learners. 

Which level should I choose? As a general rule, these are the levels we recommend, based on the standard of Irish you have achieved so far:

Bonnleibhéal 2 (A2)   Suitable for students who have: (i) passed Ordinary Level Leaving Cert Irish or (ii) achieved a H5 or lower in the Leaving Cert higher level exam or (iii) passed Teastas Eorpach na Gaeilge Bonnleibhéal 1 (A1) exam.

Meánleibhéal 1 (B1)  Suitable for students who have: (i) passed Higher Level Leaving Cert Irish achieving a H3 or H4 grade or (ii) passed Teastas Eorpach na Gaeilge Bonnleibhéal​ 2 (A2) exam.

Meánleibhéal 2 (B2)  Suitable for students who have: (i) passed Higher Level Leaving Cert Irish and  have achieved a H1 or H2 grade or (ii) successfully passed Teastas Eorpach na Gaeilge Meánleibhéal 1 (B1) exam or (iii) taken Irish as a subject in the first year of a BA programme and successfully passed it or (iv) have regular and current contact with the language through their work or social life. This qualification is recognized by the Department of Education and Skills as meeting the Irish language requirement for those who wish to pursue a career in Primary Education. To take a course at Meánleibhéal 2 (B2) level, you must meet at least one of the above criteria and you will be asked to supply evidence of this.

Please note that while these are general recommendations we do encourage you to follow these guidelines. Starting at a level which is too difficult is counterproductive. Each level assumes knowledge of the previous level and if for example, you haven’t acquired the skills at Bonnleibhéal 2 (A2) level yet, it will be difficult to acquire the Meánleibhéal 1(B1) skillset successfully. If you feel that the recommended level does not reflect your abilities, please email teanga@mu.ie

For further direction in determining your language level, please refer to the   ​

Grid for self-assessment

How to register
After you have registered with the University for the new academic year, you will receive an email with information on how to register online for the Irish courses.  Course costs €50.
Classes will take place in the evenings and will commence in early October.

A2: Tuesdays 7-9pm
B1: Wednesdays or Thursdays 6.30-9.30pm
B2 Wednesdays 6.30-9.30pm 

Places are limited to 15 students per class.  Extra courses may be run, subject to demand. Places are allocated on a first-come first-served basis so prompt action is required to secure a place. TEG exam fees will be extra but are offered at a discounted rate to registered ILASP students.
 

An Ghaeilge do Mhic léinn Uilig na hOllscoile (ILASP)

Cuireann Lárionad na Gaeilge cúrsaí Gaeilge ar fáil do mhic léinn uilig na hOllscoile*, rud a thugann deis do mhic léinn feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge agus cur lena gcáilíocht Ollscoile le linn a gcuid ama i Má Nuad. Is do mhic léinn uilig* lánaimseartha na hOllscoil na cúrsaí seo, idir mhic léinn fochéime agus iarchéime. Beidh an deis ag mic léinn scrúdú Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG) a dhéanamh ag deireadh na bliana. Tá cáilíochtaí TEG aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna mar cháilíocht sa Ghaeilge do dhaoine ar mhaith leo cúrsa sa bhunmhúinteoireacht a dhéanamh. Anuas air sin, caithfidh iarrthóirí ar an Máistir Gairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) scrúdú cainte Mheánleibhéal 1(B1) a dhéanamh ó 2019. Baintear úsáid as scrúduithe TEG i bpróisis earcaíochta an tSeirbhís Um Cheapacháin Phoiblí agus Óstaí an Rí.   
 
*Níl cead ag mic léinn na Nua-Ghaeilge cúrsaí ILASP a dhéanamh.  

MÁ THEASTAÍONN UAIT MODÚL GAEILGE A DHÉANAMH, LÉIGH AN tEOLAS SEO GO CÚRAMACH.

Tá na leibhéil Ghaeilge bunaithe go ginearálta ar an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha (FTCE):

  • Bonnleibhéal 1 (A1)
  • Bonnleibhéal 2 (A2)
  • Meánleibhéal 1 (B1)
  • Meánleibhéal 2 (B2)

Tá na cúrsaí bunaithe ar shiollabais Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG), deartha go speisialta d’fhoghlaimeoirí fásta.  

Cén leibhéal ba chóir duit a roghnú? De ghnáth, is iad seo na leibhéil a mholaimid, bunaithe ar an gcaighdeán Gaeilge atá bainte amach agat go dtí seo:

Bonnleibhéal 2 (A2) – Feiliúnach do mhic léinn (i) a rinne Gnáthleibhéal Gaeilge san Ardteistiméireacht nó (ii) a shaothraigh H5 nó faoina bhun i scrúdú Ardeibhéal na hArdteiste nó (iii) a bhain amach pas maith i scrúdú Theastas Eorpach na Gaeilge Bonnleibhéal 1 (A1).

Meánleibhéal 1 (B1) – Feiliúnach do mhic léinn (i) a rinne Ardleibhéal Gaeilge san Ardteistiméireacht agus a bhain amach grád H3 nó H4 nó (ii) a bhain pas maith amach i scrúdú Theastas Eorpach na Gaeilge Bonnleibhéal 2(A2).

Meánleibhéal 2 (B2) – Feiliúnach do mhic léinn (i) a rinne Ardleibhéal Gaeilge san Ardteistiméireacht agus a bhain amach grád H1 nó  H2 nó (ii) a bhain amach pas maith i scrúdú Theastas Eorpach na Gaeilge Meánleibhéal 1(B1) nó (iii) a raibh Gaeilge mar ábhar acu sa chéad bhliain i gclár BA agus pas maith acu ann nó (iv) a mbíonn teagmháil rialta agus reatha acu leis an teanga mar chuid dá gcuid oibre nó a saol sóisialta. Is í seo an cháilíocht atá aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna leis an riachtanas teanga a shásamh do chúrsaí sa Bhunmhúinteoireacht. Chun cúrsa ag Meánleibhéal 2 (B2) a dhéanamh, caithfidh tú ar a laghad ceann de na critéir thuas a shásamh agus iarrfar ort fianaise maidir leis seo a chur ar fáil.

Tabhair faoi deara gur moltaí ginearálta atá iontu seo, ach molaimid duit aird a thabhairt ar na treoirlínte seo. Ní fiú tosú ag leibhéal atá ródheacair. Déantar talamh slán de ag gach leibhéal seachas Bonnleibhéal 1 (A1) go bhfuil eolas an leibhéil roimhe sin sealbhaithe, agus mura bhfuil scileanna de chuid Bhonnleibhéal 2 (A2) sealbhaithe cheana féin, mar shampla, beidh deacracht agat sealbhú rathúil a dhéanamh ar raon scileanna Mheánleibhéal 1 (B1). Má cheapann tú nach léiriú ceart ar do chumas é an leibhéal atá molta,  seol ríomhphost chuig teanga@mu.ie
 
Le tuilleadh treorach ar do leibhéal teanga a fháil, tá Greille anseo a dhéanann cur síos ar na scileanna sna leibhéil éagsúla.  

Eolas maidir le clárú 

Tar éis duit clárú leis an Ollscoil san fhómhar, gheobhaidh tú eolas ar ríomhphost maidir lena bhfuil le déanamh chun clárú don chúrsa Gaeilge. Beidh ranganna ar siúl sa tráthnóna agus cuirfear tús leo an tseachtain ag tús mhí Dheireadh Fómhair 2020. €50 an costas atá ar an gcúrsa.

A2: Dé Máirt 7-9pm
B1: Dé Céadaoin nó Déardaoin 6.30-9.30pm
B2: Dé Céadaoin 6.30 - 9.30pm
 
Ní ghlacfar le níos mó ná 15 duine in aon ghrúpa amháin. Cuirfear ranganna breise ar siúl, ag brath ar éileamh.  Déanfar freastal ar na mic léinn is túisce a chuireann iarratas isteach.   Beidh costas breise ag baint le scrúdú TEG a dhéanamh ach cuirtear scrúduithe TEG ar fáil do mhic léinn atá cláraithe le ILASP ar tháille laghdaithe.