Tá cúrsaí fochéime, iarchéime agus seachtracha Lárionad na Gaeilge Ollscoil Mhá Nuad bunaithe ar na modhanna nua-aimseartha is éifeachtaí agus is éifeachtúla teagaisc agus foghlama le go mbeidh an t-eolas agus na scileanna ag ár gcéimithe le barr feabhais a bhaint amach ina réimse léinn.  Seo iad na cúrsaí ar fad atá á dtairiscint againn faoi láthair:

An Dioplóma Iarchéime / MA san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (Ar Líne)
Teastas ar líne i Múineadh na Gaeilge d’Aosaigh (NUA in 2020)
Dianchúrsa i Scríobh na Gaeilge
Teastas i nGaeilge, Stair agus Cultúr Comhaimseartha na hÉireann (Páras)
Ranganna Gaeilge do Fhoireann OÉ Má Nuad
Ranganna do Mhic Léinn OÉ Má Nuad (LASP)
Ranganna Teanga don Phobal

Chomh maith leis na cúrsaí seo, cuireann Lárionad na Gaeilge​ ceardlanna teanga ar fáil do Roinn na Nua-Ghaeilge chomh maith le ranganna teanga do mhic léinn agus do bhaill foirne na hOllscoile agus don phobal lasmuigh den Ollscoil,    

Is féidir tuairiscí ó roinnt iarchéimithe a léamh anseo.