Lárionad na Gaeilge: Taighde, Teagasc agus Tástáil

I bhfianaise na dtreoracha a tháinig ón Rialtas ar an 12 Márta ag moladh do dhaoine bheith ag obair sa bhaile oiread agus is féidir, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh linn faoi aon ní a bhaineann le cúrsaí Gaeilge nó scrúduithe TEG ag teanga@mu.ie
Mar eolas, tá roinnt athruithe tagtha ar sceideal scrúduithe TEG - tá na sonraí ar fáil anseo
Go raibh maith agat!

In light of the advice from Government of 12 March encouraging people to work from home as much as possible, we kindly request that you contact us at teanga@mu.ie in relation to any matter involving Irish language courses or TEG exminations.
 
The current TEG examination schedule has been amended and updated information is available here
Thank you!

Acmhainní

Le linn na géarchéime seo agus i gcoitinne is féidir leas a bhaint as na háiseanna foghlama ar an leathanach seo. Ádh mór leo!

-----------------------------------------------

Is é príomhchuspóir Lárionad na Gaeilge (Ionad na dTeangacha mar a bhí, ar bunaíodh in 1971 é) ná teagasc agus oiliúint teanga ar ardchaighdeán a chur ar fáil, a fhreagraíonn d'athruithe i gcomhthéacs an oideachais san Ollscoil féin, sa phobal a bhfreastalaíonn an Ollscoil air agus ar bhonn idirnáisiúnta.

Cuireann Lárionad na Gaeilge cúrsaí agus cáilíochtaí i nGaeilge ar fáil do mhic léinn, do bhaill foirne agus don phobal i gcoitinne chomh maith le seirbhísí éagsúla agus cúrsaí do chianfhoghlaimeoirí agus d’fhoghlaimeoirí féinriartha. 

Agus é ina nuálaí san fhoghlaim teanga, tá an Séala Eorpach Teanga buaite ag an Lárionad faoi thrí. I measc ár dtionscnamh suaitheanta, tá VIFAX (acmhainn foghlama closamhairc don Ghaeilge, atá bunaithe ar scéalta nuachta seachtainiúla ó Nuacht TG4), Teastas Eorpach na Gaeilge (córas forchéimnithe scrúduithe inniúlachta don Ghaeilge) agus InfoLingua (eolas taighde d’oideachasóirí agus taighdeoirí teanga). Tá taighde a rinne an Lárionad don Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta le feiceáil anseo agus anseo.

Founded in 1971 as The Language Centre, the principal mission of Maynooth University's Centre for Irish Language is to provide quality language teaching and training which respond to changing educational environments within the University, the community it serves and internationally.

We offer courses and qualifications in Irish to students, staff and members of the public along with a variety of services and courses for distance and autonomous learners. 

An innovator in language teaching and learning, the Centre for Irish Language has won the European Language Label three times. Our flagship projects include VIFAX (an Irish language audiovisual learning resource based on weekly TG4 news bulletins), Teastas Eorpach na Gaeilge (progressive system of proficiency exams and qualifications for Irish) and InfoLingua (research information for language educators and researchers). Research carried out by Lárionad na Gaeilge for An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta can be viewed here and here