Is mar sheirbhís tacaíochta do ranna teanga Ollscoil Mhá Nuad​ a cuireadh Lárionad na Gaeilge (Ionad na dTeangacha mar a bhí) ar bun in 1971. Tá méadú mór tagtha air ó shin and tá ról lárnach aige anois sa teagasc teanga ag gach leibhéal, ar champas Ollscoil Mhá Nuad féin agus níos faide ar shiúl. Is é príomhchuspóir Lárionad na Gaeilge​ ná teagasc agus oiliúint teanga ar ardchaighdeán a chur ar fáil, a fhreagraíonn d’athruithe i gcomhthéacs an oideachais san Ollscoil féin, sa phobal a bhfreastalaíonn an Ollscoil air agus ar bhonn idirnáisiúnta.
 
I gcomhréir leis an ráiteas thuasluaite, agus i bhfianaise na béime a chuirtear ar fhoghlaim teangacha i bPlean Straitéiseach na hOllscoile, díríonn obair Ionad na dTeangacha ar thrí phríomhréimse:

  • Tacaíocht teanga a chur ar fáil, de réir mar a iarrann an Ollscoil í, do na ranna, do na mic léinn agus don fhoireann
  • Freagairt do na riachtanais sin a bhraitear a bheith ann ar an gcampas agus lasmuigh den láthair sin, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta
  • Taighde a dhéanamh i réimsí saineolais Lárionad na Gaeilge​, e.g. an tástáil teanga, múineadh na Gaeilge, beartas teanga agus an t-ilteangachas. 

Agus é ina nuálaí sa teagasc agus san fhoghlaim teanga, tá an Séala Eorpach Teanga buaite ag Lárionad na Gaeilge faoi thrí.
 
Chun eolas a fháil faoi aon cheann dár gcuid clár, déan teagmháil linn ar (01) 708 3737 nó ag larionad.gaeilge@mu.ie. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The forerunner of the Centre for Irish Language at Maynooth University was established in 1971 as a support service for the language departments of the University.  It has since expanded greatly and now plays a key role in the teaching of languages at all levels, both at Maynooth University and beyond the campus. The principal mission of the Centre for Irish Language is to provide quality language teaching and training which respond to changing educational environments within the University,  the community it serves and internationally.

In keeping with the statement above, and mindful of the importance attributed to language learning in the University’s  Strategic Plan, the work of the Centre for Irish Language focuses on three main areas:

  • Provision of language support requested by the University, both at department and individual student or staff level
  • Response to perceived needs on and off campus, nationally and internationally
  • Research based on domains of particular expertise within the Centre for Irish Language, e.g. language testing, the teaching of Irish, language policy and multilingualism.  

An innovator in language teaching and learning, the Centre for Irish Language has won the European Language Label three times.  

Please contact us for information on any of our programmes at (01) 708 3737 or at larionad.gaeilge@mu.ie.