Dianchúrsa i Scríobh na Gaeilge

Cur síos ar an gcúrsa

Is dianchúrsa ar líne é seo atá dírithe orthu siúd a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu cheana, ach ar mhaith leo barr feabhais a chur ar a dtuiscint ar an ngramadach, snas a chur ar a gcuid scileanna scríofa agus cur lena saibhreas teanga. Beidh trí mhodúl i gceist sa chúrsa:
 
Cruinneas sa Ghaeilge
Sa mhodúl seo rachaidh na mic léinn i ngleic leis na rialacha gramadaí is mó a mbíonn deacracht ag lucht scríofa na Gaeilge leo, mar shampla inscne ainmfhocail, na réamhfhocail shimplí, an tuiseal ginideach agus an clásal coibhneasta. Beidh deis ag mic léinn na gnéithe is casta den ghramadach a phlé le chéile sna ranganna ar líne faoi stiúir an teagascóra, agus chomh maith leis sin beidh cúrsa iomlán gramadaí agus neart cleachtaí ar fáil dóibh ar Moodle (ardán ríomhfhoghlama Ollscoil Mhá Nuad).
 
Scríobh na Gaeilge
Is é aidhm an mhodúil seo barr feabhais a chur ar scileanna scríbhneoireachta na mac léinn. Tarraingeofar a n-aird ar na botúin is mó a dhéanann daoine agus iad ag scríobh i nGaeilge (idir Bhéarlachas, bhotúin le réamhfhocail agus struchtúir lochtacha), agus breathnófar ar straitéisí leis na drochnósanna sin a sheachaint. Féachfar freisin le cur le saibhreas teanga na mac léinn agus le snas a chur ar an stíl scríbhneoireachta acu, trí dhea-mhúnlaí a chur ar fáil dóibh agus trí phlé a chothú sa rang ar bhealaí le feabhas a chur ar abairtí éagsúla.
 
Caighdeán agus Canúint
Sa mhodúl seo rachaidh na mic léinn i ngleic le cuid de na deacrachtaí is mó a eascraíonn as an teannas idir an Caighdeán Oifigiúil agus canúintí na Gaeilge. Agus an modúl curtha i gcrích ag na mic léinn, ba cheart go mbeadh sé de chumas acu úsáid oilte a bhaint as an gCaighdeán Oifigiúil nuair is gá, agus ag an am céanna ba cheart go mbeadh tuiscint acu ar na réimsí scríbhneoireachta nach mbaineann leis an gCaighdeán agus ar na nósanna comhaimseartha a bhaineann leis an scríbhneoireacht chanúnach.
 
Struchtúr an chúrsa
Cúrsa páirtaimseartha dhá sheimeastar atá sa chúrsa seo. Cuirfear tús le gach seimeastar le seisiún lae* in Ollscoil Mhá Nuad, agus ina dhiaidh sin is i ndeich rang bheo ar líne (dhá uair an chloig an ceann) a mhúinfear an cúrsa. Beidh go leor acmhainní ar fáil freisin ar Moodle le cabhrú leis na mic léinn staidéar a dhéanamh sa bhaile idir na ranganna, chomh maith le fóraim ar líne inar féidir leo ábhar an chúrsa a phlé le chéile agus leis an teagascóir.

*Sa chás nach mbeidh sé ceadaithe na seisiúin lae a reáchtáil in Ollscoil Mhá Nuad de bharr Covid-19, cuirfear ar fáil ar líne iad.
 
Anuas ar na seisiúin lae agus na ranganna, beidh tascanna beaga scríofa le cur isteach ag na mic léinn gach seachtain, ar a bhfaighidh siad aiseolas cuimsitheach ón teagascóir. Tabharfaidh an ghné seo den chúrsa deis do na mic léinn díriú isteach ar na gnéithe de scríobh na Gaeilge ar gá dóibh feabhas a chur orthu. Chomh maith leis sin beidh deis ag gach mac léinn cruinniú aonair a bheith aige leis an teagascóir uair sa seimeastar, aiseolas níos mine a fháil agus plé a dhéanamh ar an dul chun cinn atá á dhéanamh aige.
 
Beidh scrúdú ann ag deireadh gach seimeastair, ina ndéanfar tástáil ar ábhar an chúrsa, agus anuas air sin beidh deis ag na mic léinn tabhairt faoi scrúdú TEG B2 ag deireadh an chúrsa más mian leo. Beidh táille bhreise ag baint leis seo ach laghdófar costas an scrúdaithe do mhic léinn an Dianchúrsa.   

Táille an chúrsa

Is é €600 an táille a bheidh ar an gcúrsa.
 
San áireamh sa táille sin tá:

  • 50 uair an chloig teagaisc
  • Go leor ábhar breise ar Moodle (cúrsa iomlán gramadaí san áireamh)
  • Aiseolas seachtainiúil ar thascanna scríofa
  • Dhá chruinniú aonair leis an teagascóir (ar líne)
  • Dhá scrúdú deireadh seimeastair