Maynooth University Students & Academics Awarded Fulbright Scholarships

Tadgh Ryan Charleton; Dr Eva Barrett; Prof Philip Nolan, President; John Brown; Michael Dawson and Dr Conor Meade
Friday, June 17, 2016 - 09:00

Irish Version

Awardees to participate in prestigious US international exchange programme

Five Maynooth University post-graduate students and faculty members have today been awarded scholarships to participate in the largest international US exchange program in the world, the prestigious Fulbright Program.  Each year, the program awards grants to Irish and E.U. postgraduate students, scholars, and professionals to study, research, and lecture in the United States.

The Fulbright Program was set up by Senator J. William Fulbright in 1946 with the aim of increasing mutual respect and understanding between the United States and other countries through educational and cultural exchange.  The Fulbright Commission in Ireland was established in 1957 and, since its formation, over 2,000 postgraduate students, scholars, professionals, and teachers have participated in the program between the U.S. and Ireland.  Fulbright awards include a monetary grant, visa administration, accident and emergency insurance, and a range of cultural and professional programming.

The Maynooth University Awardees are from the university’s Department of Sociology, Department of Music, Department of  LawDepartment of Biology, and its School of Business.
Maynooth University Fulbright Awardees for 2016-2017 are as follows:​

 • Dr Eva Barrett is a Lecturer in Law at Maynooth University and an Adjunct Assistant Professor at Trinity College Dublin. As a Fulbright Schuman awardee Eva will deliver guest-lectures and work on the research and curriculum development project ‘Developing Energy Law in the EU & Comparing the Regulation and Liberalisation of Energy Markets in the US with the Regulation and Liberalisation of Electricity Markets in the EU’ in Vermont Law School’s Institute for Energy and the Environment.
   
 • Mr John Brown is a PhD candidate at Maynooth University.  He will be researching the politics of contemporary democratisation in Latin America, focusing on Bolivian and Venezuelan processes. As a Fulbright Student Awardee, John will be based at the Centre for Inter-American Policy and Research at Tulane University, New Orleans.
   
 • Mr Michael Dawson is currently the Director of the Chamber Choir at Maynooth University. Michael graduated top of his class with a First Class Honours degree in Music from Maynooth in 2011 and holds an MA in Ritual Chant and Music from University of Limerick.  As a Fulbright Awardee, he will undertake a Doctor of Music Arts Degree at the Thornton School of Music, University of Southern California. 
   
 • Dr Conor Meade lectures in Ecology and Bio-geography at Maynooth University. As a Fulbright Scholar to the University of Colorado, Conor will investigate the impact of climate change on alpine ecosystems in the Rocky Mountains Front Range.   
   
 • Mr Tadhg Ryan Charleton is a PhD Candidate at Maynooth University’s School of Business.  As a Fulbright-Enterprise Ireland Student Awardee, he will examine the organisational and macroeconomic drivers of innovation in knowledge-sharing alliances between competitors at the Pamplin College of Business, Virginia Tech.

Commenting on the announcement, Professor Philip Nolan, Maynooth University President, said: “It is a tremendous accomplishment for these Maynooth University students and faculty members to be selected to participate in this prestigious exercise in educational and cultural exchange.  We are extremely proud of the talent and expertise we are fostering here at Maynooth, and I have no doubt that they will be outstanding ambassadors for Irish research while they are based in the United States.” 

“Maynooth University has always positioned itself as a global institution and takes great pride in its diverse student body and the extent to which its academics collaborate with their colleagues overseas.  This was recognised in a list compiled by Times Higher Education in January, which ranked us in the Top 200 international universities worldwide,” added Professor Nolan.  

SCOLÁIREACHTAÍ FULBRIGHT BRONNTA AR MHIC LÉINN AGUS AR SCOLÁIRÍ OLLSCOIL MHÁ NUAD

Glacfaidh na dámhachtaithe páirt i gclár malairte mór le rá sna Stáit Aontaithe

Bronnadh scoláireachtaí inniu ar mhic léinn iarchéime agus ar bhaill de dhámha a ghlacfaidh páirt sa Chlár Fulbright, an clár malairte Meiriceánach is mó ar domhain agus clár a bhfuil ardmheas air. Gach bliain, bronnann an clár deontais ar mhic léinn iarchéime, ar scoláirí agus ar ghairmithe in Éirinn agus san Aontas Eorpach le dul i mbun staidéir, taighde nó teagaisc sna Stáit Aontaithe.

Bhunaigh an Seanadóir J. William Fulbright Clár Fulbright sa bhliain 1946. Bhí sé mar aidhm aige meas agus tuiscint frithpháirteach idir na Stáit Aontaithe agus tíortha eile a chothú trí mhalairt oideachasúil agus cultúrtha. Bunaíodh Coimisiún Fulbright in Éirinn sa bhliain 1957 agus ó bunaíodh é, ghlac breis agus 2,000 duine - mic léinn iarchéime, scoláirí, gairmithe agus múinteoirí - páirt sa chlár idir na Stáit Aontaithe agus Éirinn. Mar chuid de chlár Fulbright, tugtar deontas airgid, riarachán víosa agus árachas timpistí agus éigeandála do dhámhachtaithe chomh maith le deis páirt a ghlacadh i gcláir chultúrtha agus ghairmiúla.
Tagann dámhachtaithe Ollscoil Mhá Nuad ó Roinn Socheolaíochta, Roinn Ceoil, Roinn Dlí, Roinn Bitheolaíochta agus Scoil Ghnó na hOllscoile.

Dámhachtaithe Fulbright Ollscoil Mhá Nuad 2016 -2017:

 • Is léachtóir le dlí in Ollscoil Mhá Nuad agus Ollamh Taca Cúnta i gColáiste na Tríonóide í an Dr Eva Barrett. Mar dhámhachtaí Fulbright Schuman, cuirfidh Eva aoi-léachtanna ar fáil agus déanfaidh sí obair san Institiúid um Fhuinneamh agus um Chomhshaol i Scoil Dlí Vermont. ar an tionscadal ‘Developing Energy Law in the EU & Comparing the Regulation and Liberalisation of Energy Markets in the US with the Regulation and Liberalisation of Electricity Markets in the EU’, tionscadal a bhaineann le taighde agus le forbairt curaclaim. 
   
 • Is iarrthóir PhD in Ollscoil Mhá Nuad é an tUasal John Brown. Déanfaidh sé taighde ar pholaitíocht a bhaineann le daonlathú comhaimseartha i Meiriceá Laidineach, ag díriú ar phróisis Bholavacha agus Veiniséalacha. Mar mhac léinn a bhfuil Dámhachtain Fulbright bronnta air, beidh John lonnaithe ag an Ionad um Beartas agus um Thaighde Idir-Mheiriceánach in Ollscoil Tulane, New Orleans.
   
 • Tá an tUasal Michael Dawson ina stiúrthóir ar Chór Aireagail Ollscoil Mhá Nuad faoi láthair. D’éirigh le Michael na torthaí ab fhearr ina rang a bhaint amach nuair a bhain sé céim le céad onóracha amach sa cheol i Má Nuad sa bhliain 2011. Tá MA sa Chantaireacht Dheasghnách agus sa Cheol bainte amach aige ó Ollscoil Luimnigh. Mar dhámhachtaí Fulbright, tabharfaidh sé faoin gCéim Dochtúir Ceoil sna hEalaíona i gCeolscoil Thornton, Ollscoil California Theas.
   
 • Is léachtóir le hÉiceolaíocht agus le Bithgheografaíocht in Ollscoil Mhá Nuad é an Dr Conor Meade. Mar dhámhachtaí Fulbright, déanfaidh Conor imscrúdú ar an tionchar a bhíonn ag an athrú aeráide ar éiceachórais Alpacha i Sliabhraon Tosaigh na Sléibhte Creagacha.
   
 • Is iarrthóir PhD i Scoil Ghnó Ollscoil Mhá Nuad é an tUasal Tadhg Ryan Charleton. Mar mhac léinn a bhfuil Dámhachtain Fulbright - Fiontraíocht Éireann bronnta air, déanfaidh sé mionscrúdú ar na rudaí a thugann spreagadh eagraíochtúil agus maicreacnamaíoch don nuáil i gcomhghuaillíochtaí a roinneann eolas idir iomaitheoirí, ag Coláiste Gnó Pamplin, Institiúid Polaiteicnice Virginia.

Agus é ag labhairt faoin bhfógra, dúirt an tOllamh Pilib Ó Nualláin, Uachtarán Ollscoil Mhá Nuad: “Tá éacht den scoth bainte amach ag na mic léinn agus ag baill na ndámh agus iad roghnaithe le páirt a ghlacadh sa mhalairt cultúrtha agus oideachasúil seo, clár a bhfuil ardmheas air. Tá bród an domhain orainn as na buanna agus as an saineolas atá á gcothú againn anseo in Ollscoil Mhá Nuad. Níl aon amhras faoi ach go mbeidh siad ina n-ambasadóirí iontacha ar thaighde Éireannach a fhad agus a bheidh siad lonnaithe sna Stáit Aontaithe.”
“Léirigh Ollscoil Má Nuad í féin riamh anall mar institiúid dhomhanda agus tá sí fíorbhródúil as éagsúlacht na mac léinn agus as an gcomhoibriú a bhíonn ar siúl ag scoláirí na hOllscoile lena gcomhghleacaithe thar lear. Aithníodh an méid sin i mí Eanáir i liosta de chuid ‘Times Higher Education’. Bhí Ollscoil Mhá Nuad mar cheann de na 200 Ollscoil idirnáisiúnta is fearr ar domhain,” arsa an tOllamh Ó Nualláin.