Teaching and Learning for the 21st century (TL21) is a professional learning programme for schools and teachers conceived, established and led since 2003 by the Education Department, Maynooth University (MU). The programme works in partnership with the participating schools, the network of Education Support Centres and the Department of Education.
 
In 2019 the Department commissioned an external evaluation of the programme resulting in the publication of Partners for Progress - A review of Teaching and Learning for the 21st Century (TL21) Conducted by Professor Gary Granville that report recommended “A Steering Committee should be established, with membership from MU, from DoE and from cognate agencies, to work with and to advise the TL21 team. That Steering Committee should draw up and oversee a strategic plan for the next Phase of TL21; 

The committee was established in September 2020. Members are
       Dr Anthony Malone, Maynooth University
       Aoife Costello, Teacher Education Section, DES
       Fiona Hynes, Teacher Education Section, DES
       Julia Lynch, The Inspectorate of the DES
       Dr Siobhan Kavanagh, Director, Kildare Education Centre
       Mary Molloy, Teacher Education Section, DES
       Bernard McHale, PDST Leadership Team leader
       Joan Russell, Education and Training Boards Ireland
       Georgina Sherlock, Maynooth University
    
 

The primary focus of this committee is to consider the findings and the recommendations contained in the Partners for Progress - A review of Teaching and Learning for the 21st Century (TL21) Report. The National TL21 Steering Committee identified the following priorities going forward:
  1. Building the profile of the programme 
  2. Expansion and Delivery of the programme 
  3. Communication and Dissemination 
  4. TL21 in Initial Teacher Education
 
Meetings
It is anticipated that the Group will meet once each (school) term per year.

Grúpa Comhairleach TL21

Is clár um fhoghlaim ghairmiúil le haghaidh scoileanna agus múinteoirí é Múinteoireacht agus Foghlaim san Aonú Céad is Fiche (TL21) a ceapadh, bunaíodh agus stiúraíodh ón mbliain 2003 ar aghaidh ag Roinn an Oideachais, Ollscoil Mhá Nuad (OMN). Oibríonn an clár i gcomhpháirt le scoileanna rannpháirteacha, le gréasán d’Ionaid Tacaíochta Oideachais agus le Roinn an Oideachais.

Sa bhliain 2019 choimisiúnaigh an Roinn athbhreithniú seachtrach ar an gclár agus bhí Partners for Progress - A review of Teaching and Learning for the 21st Century (TL21) mar thoradh air seo. Curtha i gcrích ag an Ollamh Gary Granville mhol an tuarascáil “gur cheart go mbeadh Coiste Stiúrtha bunaithe, le ballraíocht ó OMN, ón RO agus ó ghníomhaireachtaí gaolmhara, chun obair a dhéanamh le agus comhairle a chur ar an bhfoireann TL21. Ba cheart go gcuirfeadh an Coiste Stiúrtha plean straitéiseach le chéile don chéad Chuid eile de TL21 agus go ndéanfadh sé maoirseacht air chomh maith;

Bunaíodh an coiste i mí Mheán Fómhair 2020. Is iad na baill ná
     An Dr Anthony Malone, Ollscoil Mhá Nuad
     Aoife Costello, Rannóg Oideachas na Múinteoirí, an Roinn Oideachais agus Scileanna
     Fiona Hynes, Rannóg Oideachas na Múinteoirí, an Roinn Oideachais agus Scileanna
     Julia Lynch, Foireann Cigireachta, an Roinn Oideachais agus Scileanna
     An Dr Siobhan Kavanagh, Stiúrthóir, Ionad Oideachais Chill Dara
     Mary Molloy, Rannóg Oideachais na Múinteoirí, an Roinn Oideachais agus Scileanna
     Bernard McHale, ceannaire foirne Ceannaireachta,
     An Fhoireann Straitéiseach um Fhorbairt Ghairmiúil Joan Russell, Boird Oideachais agus Oiliúna na hÉireann
     Georgina Sherlock, Ollscoil Mhá Nuad 

Is é an príomhaidhm atá ag an gcoiste seo ná na fionnachtana agus na moltaí atá mar chuid den tuarascáil Partners for Progress - A review of Teaching and Learning for the 21st Century (TL21) a mheas. D’aithin an Coiste Stiúrtha Náisiúnta TL21 na tosaíochtaí seo a leanas don tréimhse amach romhainn:

1. Cur le próifíl an chlár
2. An Clár an leathnú amach agus a chur i bhfeidhm
3. Cumarsáid agus Eisiúint
4. TL21 i mBunoideachas Múinteoireachta

Cruinnithe
Táthar ag súil go mbuailfidh an Grúpa lena chéile uair amháin in aghaidh an téarma (scoile) gach bliain.