TL21 is an innovative professional development programme for post-primary schools that gives them a key role in shaping and pursuing their own professional development. Originally funded by Atlantic Philanthropies (2003-2007) the programme was conceived, established and managed since 2003 by the Education Department, Maynooth University (MU). Since then a number of evaluative reports have been published on the work of TL21. The Voices from Schools  and  Learning Anew  reports were produced during the initial phase of the TL21 Project (2002 - 2007). These provide a detailed account of the work of the programme as well as reports from participant teachers, senior schools leaders as well as centre coordinators and Directors.
 
In 2019 the DES commissioned an independent external review of the TL21 programme.  Conducted by Professor Gary Granville the report  Partners for Progress External TL21 Report was published in June 2019. It highlighted the “demonstrable impact of TL21” and its “national and international significance … with implications for education practitioners, policy-makers and researchers in Ireland and elsewhere …”

Links to each of these reports are set out below: Partners for Progress External TL21 Report Learning Anew TL21 Report Voices from School Report

Is clár nuálach um fhorbairt ghairmiúil le haghaidh iarbhunscoileanna é ReportTL21 a thugann ról lárnach dóibh chun a bhforbairt ghairmiúil féin a mhúnlú agus a bhaint amach. Maoinithe ag an tús ar fad ag Atlantic Philanthropies (2003-2007) ceapadh, bunaíodh agus bainistíodh an clár ón mbliain 2003 ar aghaidh ag Roinn an Oideachais, Ollscoil Mhá Nuad (OMN). Ó shin i leith tá roinnt mhaith de pháipéir mheastóireachta tar éis bheith foilsithe ar obair an TL21. Scríobhadh na tuarascálacha Voices from Schools agus Learning Anew fad is a bhí an chéad tréimhse den Tionscadal TL21 (2002 – 2007) ag dul ar aghaidh. Tugann siad cuntas cuimsitheach ar fáil ar obair an chláir chomh maith le tuairiscí ní hamháin ó mhúinteoirí agus ceannairí scoile sinsearacha rannpháirteacha agus ó chomhordnaitheoirí ionaid agus Stiúrthóirí freisin.

Sa bhliain 2019 bhí athbhreithniú seachtrach neamhspleách ar an gclár TL21 coimisiúnaithe. Curtha i gcrích ag an Ollamh Gary Granville, foilsíodh an tuarascáil Partners for Progress External TL21 Report i mí an Mheithimh 2019. Leag sé béim ar “thionchar soiléir TL21” agus ar “thábhacht náisiúnta agus idirnáisiúnta … le himpleachtaí aici ar chleachtóirí oideachais, ar dhéantóirí polasaí agus ar thaighdeoirí in Éirinn agus i gcéin …”

Feictear thíos nascanna go dtí chuile cheann de na tuarascálacha seo: Partners for Progress External TL21 Report Learning Anew TL21 Report Voices from School Report