The TL21 Programme is a workshop based Continuing Professional Development programme for teachers and school leaders that promotes innovative pedagogic practice and professional learning communities in post-primary schools. The programme has been running since 2003 and is now entering its 20th year or tenth programme cycle.

The programme is a research-led one and its two main aims are:

  • to strengthen teachers’ capacities as co-operative and self-critical authors of their own work.
  • to enable students to take an active and responsible part in their own learning. 

The programme is currently running as a partnership between the Maynooth University Department of Education, and 10 Education Support Centres. In the 2021-2023 cycle 70+ schools and 400+ teachers and senior school leaders are actively involved. They represent a diversity of school types and a wide geographical spread. A new cycle of the programme (2023-2025) will begin in September 2023 and recruitment will begin in spring 2023.
 
Participants in the programme attend a series of CPD workshops in an Education Support Centre over a two-year period and progressively develop their capabilities as innovative practitioners over this period.

Accreditation for participants is available in two forms:

  1. Certificate of Participation issued by the Education Support Centre.
  2. University accreditation option leading to M.Ed. (Innovative Learning).

Want to find out about the benefits of TL21? The coordinator and teachers from Limerick Education Centre discuss the benefits of TL21 on video here. Cad iad na buntáistí scoile a bhaineann le TL21? Féach ar ghrúpa ó Ionad Oideachais Luimnigh anseo

Leathanach Baile

Is clár Forbartha Gairmiúla Leanúnaigh ceardlann-bhunaithe do mhúinteoirí agus ceannairí scoile é an Clár TL21 a chuireann cleachtas nuálach agus pobail fhoghlama gairmiúla chun cinn in iarbhunscoileanna. Tá an clár ar an bhfód ón mbliain 2003 agus tá sé ag trialladh ar a 19ú bliain agus ar a dheichiú cúrsa cláir.

Is clár é atá stiúrtha ag taighde agus is iad a dhá phríomhchuspóir ná:

  •  Chun cumas na múinteoirí a neartú mar údair chomhoibríocha agus fhéin-chriticiúla ar a gcuid oibre féin.
  •  Chun daltaí a chumasú go nglacfaidh siad páirt ghníomhach agus fhreagrach ina gcuid foghlama féin.

Tá an clár á rith faoi láthair mar pháirtnéireacht idir Roinn Oideachas Ollscoil Mhá Nuad, agus naoi gcinn d’Ionaid Tacaíochta Oideachais. Sa chúrsa 2019-2021, ghlac 70+ scoil agus 400+ múinteoir agus ceannaire scoile ar leibhéal sinsearach páirt ghníomhach ann. Léiríonn siad réimse leathan de chineálacha scoile thar raon geografach leathan. Tosóidh cúrsa nua den chlár (2021-2023) i mí Mheán Fómhair 2021 agus rithfidh sé sna hIonaid Tacaíochta Oideachais seo a leanas: An Charraig Dhubh, Cora Droma Rúisc, Baile Átha Cliath Thiar, Droim Conrach, Cill Dara, Cill Chainnigh, Laois, Loch Garman.

Bíonn rannpháirtithe sa chlár ag freastal ar shraith de cheardlanna FGL in Ionad Tacaíochta Oideachais thar thréimhse de dhá bhliain agus ag forbairt a gcumas mar chleachtóirí nuálacha diaidh ar ndiaidh thar an tréimhse seo.

Bíonn creidiúnú ar fáil do rannpháirtithe i ndá bhealach éagsúla:

1. Teastas Rannpháirtíochta éisithe ag an Ionad Tacaíochta Oideachais.

2. Rogha creidiúnaithe ollscoile ag trialladh ar Mháistreacht Oideachais (Foghlaim Nuálach).