The TL21 Programme is a workshop based Continuing Professional Development programme for teachers and school leaders that promotes innovative practice and professional learning communities in post-primary schools. The programme has been running since 2003 and is now entering its 19th year or tenth programme cycle.

The programme is a research-led one and its two main aims are:

  • to strengthen teachers’ capacities as co-operative and self-critical authors of their own work.
  • to enable students to take an active and responsible part in their own learning. 

The programme is currently running as a partnership between the Maynooth University Department of Education, and 9 Education Support Centres. In the 2019-2021 cycle 70+ schools and 400+ teachers and senior school leaders were actively involved. They represent a diversity of school types from across a wide geographical spread. A new cycle of the programme (2021-2023) will begin in September 2021 and will run in the following Education Support Centres: Blackrock, Carrick-on-Shannon, Dublin West, Drumcondra, Kildare, Kilkenny, Laois and Wexford.
 
We are also excited to announce that for the very first time the programme will run in:

  • West Cork Education Centre
  • Limerick Education Centre
  • Monaghan and Navan Education Centres (joint programme)  

Participants in the programme attend a series of CPD workshops in an Education Support Centre over a two-year period and progressively develop their capabilities as innovative practitioners over this period.

Accreditation for participants is available in two forms:
1. Certificate of Participation issued by the Education Support Centre.
2. University accreditation option leading to M.Ed. (Innovative Learning).

View our Participant Videos

 

Leathanach Baile

Is clár Forbartha Gairmiúla Leanúnaigh ceardlann-bhunaithe do mhúinteoirí agus ceannairí scoile é an Clár TL21 a chuireann cleachtas nuálach agus pobail fhoghlama gairmiúla chun cinn in iarbhunscoileanna. Tá an clár ar an bhfód ón mbliain 2003 agus tá sé ag trialladh ar a 19ú bliain agus ar a dheichiú cúrsa cláir.

Is clár é atá stiúrtha ag taighde agus is iad a dhá phríomhchuspóir ná:

  •  Chun cumas na múinteoirí a neartú mar údair chomhoibríocha agus fhéin-chriticiúla ar a gcuid oibre féin.
  •  Chun daltaí a chumasú go nglacfaidh siad páirt ghníomhach agus fhreagrach ina gcuid foghlama féin.

Tá an clár á rith faoi láthair mar pháirtnéireacht idir Roinn Oideachas Ollscoil Mhá Nuad, agus naoi gcinn d’Ionaid Tacaíochta Oideachais. Sa chúrsa 2019-2021, ghlac 70+ scoil agus 400+ múinteoir agus ceannaire scoile ar leibhéal sinsearach páirt ghníomhach ann. Léiríonn siad réimse leathan de chineálacha scoile thar raon geografach leathan. Tosóidh cúrsa nua den chlár (2021-2023) i mí Mheán Fómhair 2021 agus rithfidh sé sna hIonaid Tacaíochta Oideachais seo a leanas: An Charraig Dhubh, Cora Droma Rúisc, Baile Átha Cliath Thiar, Droim Conrach, Cill Dara, Cill Chainnigh, Laois, Loch Garman.

Tá sceitimíní orainn a fhógairt go rithfidh an clár den chéad uair riamh sna háiteanna seo a leanas chomh maith:

  • Ionad Oideachais Iarthar Chorcaí
  • Ionad Oideachais Luimní
  • Ionaid Oideachais Muineacháin agus na hUaimhe (comhchlár)

Bíonn rannpháirtithe sa chlár ag freastal ar shraith de cheardlanna FGL in Ionad Tacaíochta Oideachais thar thréimhse de dhá bhliain agus ag forbairt a gcumas mar chleachtóirí nuálacha diaidh ar ndiaidh thar an tréimhse seo.

Bíonn creidiúnú ar fáil do rannpháirtithe i ndá bhealach éagsúla:

1. Teastas Rannpháirtíochta éisithe ag an Ionad Tacaíochta Oideachais.

2. Rogha creidiúnaithe ollscoile ag trialladh ar Mháistreacht Oideachais (Foghlaim Nuálach).