The programme is aimed at schools as learning communities, more so than at individual teachers, so participation requires the commitment of a minimum of four teachers from a school, plus the school leadership i.e., Principal and/or Deputy Principal. A new cycle of the programme is due to begin in September 2023 and recruitment will open in spring 2023. If your school is interested in joining the programme then please contact Anthony Malone at anthony.malone@mu.ie.
 
What’s the commitment?
For teachers and school leaders, joining the programme means making a commitment not to a few individual sessions of in-service education, but to a developmental process involving five CPD workshops per year over a two-year period in the Education Support Centre. More specifically, participation involves:

 • Identifying a specific developmental teaching and learning initiative or priority for one’s practice at the start of the process.
 • Placing these goals in a wider school context in one’s own school.
 • Active participation in a series of linked workshops (five CPD workshops per year) in the local Education Support Centre.
 • Promoting new initiatives in one’s own practice between the workshops (key role here for school leaders in promoting specific initiatives and staff collaborations).
 • Exchanging feedback and ideas with fellow participants at workshops.
 • Becoming more proficient in leading and evaluating innovative educational practice.

 
Accreditation is available in either of two forms:

(a)  Certificate of Participation issued by the Education Support Centre to each participant, with a list of the CPD workshops attended over the two years. 

(b)  University accreditation option, leading to M.Ed. in Innovative Learning. In this case the full process takes 3 years.

Further details on accreditation are available by clicking on the Accreditation tab. 

Glac Páirt

Tá an clár dírithe ar scoileanna mar phobail fhoghlama, níos mó ná mar atá sé ar mhúinteoirí aonair, agus, mar gheall air seo, ciallaíonn rannpháirtíocht go mbeadh gá le ceathrar múinteoirí ar a laghad ó scoil, chomh maith leis an gceannaireacht scoile m.sh. Príomhoide agus/nó Leasphríomhoide. Tosóidh cúrsa nua den chlár i mí Mheán Fómhair 2021 agus rithfidh sé sna hionaid seo a leanas: An Charraig Dhubh, Cora Droma Rúisc, Baile Átha Cliath Thiar, Droim Conrach, Cill Dara, Cill Chainnigh agus Laois.

Céard é an gealltanas?

Do mhúinteoirí agus ceannairí scoile, ciallaíonn rannpháirtíocht sa chlár go dtugtar gealltanas ní go mbeidh siad i láthair ag roinnt seisiúin indibhidiúla den oideachas inseirbhíse, ach go mbeidh baint acu le próiseas forbartha lena n-áirítear cúig cheardlann FGL in aghaidh na bliana thar thréimhse de dhá bhliain san Ionad Tacaíochta Oideachais. Go baileach, is é atá i gceist le rannpháirtíocht ná;

 • Na spriocanna seo a chur i gcomhthéacs scoile níos leithne taobh istigh de do scoil féin;
 • Rannpháirtíocht ghníomhach i sraith nascaithe de cheardlanna (cúig cheardlann FGL in aghaidh na bliana) san Ionad Tacaíochta Oideachais áitiúil a chur chun cinn;
 • Tionscnaimh nua i gcleachtas an duine idir na ceardlanna a chur chun cinn (tá ról an-thábhachtach anseo do cheannairí scoile) agus tionscnaimh áirithe agus comhpháirtíocht idir baill foirne
 • Aiseolas agus smaointe a mhalartú le comhrannpháirtithe ag ceardlanna;
 • Éirí níos cumasaí le cleachtas oideachais nuálach a threorú agus a mheas.

Tá creidiúnú ar fáil sa dhá bhealach seo a leanas:

(a) Teastas Rannpháirtíochta eisithe ag an Ionad Tacaíochta Oideachais do chuile rannpháirtí le liosta de na ceardlanna FGL a raibh an duine i láthair dóibh thar thréimhse de dhá bhliain.

(b) Rogha creidiúnaithe ollscoile, ag trialladh ar Mháistreacht Oideachais san Fhoghlaim Nuálach.

Tuilleadh eolais ar chreidiúnú ar fáil trí chliceáil ar an táb Creidiúnaithe.

Léirmheasanna agus Tuairimí na Rannpháirtithe