Dedicated to people, ideas and culture

Maynooth University is internationally recognised for the quality and value of our research and scholarship, and our dedication and commitment to teaching and our students.

Part of the NUI and formally established as an autonomous university in 1997, Maynooth University traces its origins to the foundation of the Royal College of St. Patrick in 1795, drawing inspiration from a heritage that includes over 200 years of education and scholarship. The University is a place of lively contrasts. It is a modern institution, dynamic, rapidly-growing, research-led and engaged, yet grounded in historic academic strengths and scholarly traditions.

The humanities, social sciences and natural sciences form the academic and intellectual core of the University, complemented by strong departments and programmes in teacher education, computer science and electronic engineering, business and law.  Maynooth University has an international reputation for research in humanities; social and spatial sciences; mathematics, communication and computation; and  human health. This research connects directly with our teaching, and with wider societal needs through a very successful knowledge transfer office.  Maynooth University is very much an engaged university, making significant contributions to social, cultural and economic development at local, regional and national levels. 

Maynooth University describes itself as “a university dedicated to people, ideas and culture, where we work together as a scholarly community to inquire and discover, to teach and learn, to create, conserve, disseminate and apply knowledge, and to engage with the problems and challenges that face modern society; through all these things in combination, we are central to innovation, economic growth, social development and cultural vibrancy,  and are essential to a free, open, equal, democratic and sustainable society.” 

The University community comprises more than 11,000 students and  800 staff from more than 20 countries.  The institution has grown rapidly in recent years, but retains a student-centred and deeply collegial ethos. 

Maynooth University's Strategic Plan 2012-17 charted a clear and ambitious direction for the development of the University, including major enhancements in undergraduate and postgraduate education, focused investment in research, further internationalisation, and deeper engagement with enterprise and the community. ​

The University is located in the historic town of Maynooth, 25 km from Dublin, and its campus combines the peaceful and historic beauty of fine eighteenth century buildings with the very best of modern research and teaching facilities.

Tiomanta do dhaoine, do smaointe agus don chultúr

Tá aitheantas idirnáisiúnta bainte amach ag Ollscoil Mhá Nuad as cáilíocht agus luach ár gcuid taighde agus ár gcuid scoláireachta agus as an dúthracht agus an tiomantas atá léirithe againn i leith an teagaisc agus i leith ár gcuid mac léinn.

Is cuid d’Ollscoil na hÉireann í Ollscoil Mhá Nuad, a bunaíodh go foirmiúil mar ollscoil fhéinrialaitheach in 1997. Téann stair Ollscoil Mhá Nuad siar go dtí bunú Choláiste Ríoga Naomh Pádraig in 1795. Faigheann sí inspioráid ó oidhreacht a chuimsíonn breis agus 200 bliain den oideachas agus den léann. Is áit í an Ollscoil ina bhfeictear codarsnachtaí beoga. Is institiúid nua-aimseartha í, atá fuinniúil, ag fás go tapa, treoraithe ag an taighde agus gafa leis ach ag an am céanna atá fréamhaithe i láidreachtaí acadúla stairiúla agus i dtraidisiúin an léinn.

Is iad na daonnachtaí, na heolaíochtaí sóisialta agus na heolaíochtaí nádúrtha atá mar chroílár acadúil agus intleachtúil na hOllscoile. Cuireann ranna agus cláir láidre in oideachas múinteoirí, eolaíocht ríomhaireachta agus innealtóireacht leictreonach, gnó agus dlí leis seo.  Tá cáil idirnáisiúnta ar Ollscoil Mhá Nuad maidir le taighde sna daonnachtaí, na heolaíochtaí sóisialta agus spásúlachta, an mhatamataic, an chumarsáid agus an ríomh; agus sláinte an duine. Déantar an taighde seo a nascadh go díreach lenár gcuid teagaisc agus le mór-riachtanais na sochaí i gcoitinne trí oifig aistrithe eolais atá thar a bheith rathúil.  Is ollscoil í Ollscoil Mhá Nuad atá an-ghníomhach agus cuireann sí go mór le forbairt shóisialta, chultúrtha agus gheilleagrach ag an leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta. 

Déanann Ollscoil Mhá Nuad cur síos uirthi féin mar “ollscoil atá tiomanta do dhaoine, do smaointe agus don chultúr agus sinn ag obair le chéile mar phobal léinn ar mhaithe le fiosrú agus le fionnachtain, chun teagasc agus foghlaim a dhéanamh, chun eolas a chruthú, a chaomhnú, a scaipeadh agus a fheidhmiú agus chun dul i ngleic leis na fadhbanna agus na dúshláin atá roimh shochaí an lae inniu. Má chuirtear na nithe sin ar fad i dteannta a chéile, tá ról lárnach againn maidir le nuálaíocht, fás geilleagrach, forbairt shóisialta agus beogacht chultúrtha agus táimid ríthábhachtach do shochaí atá saor, oscailte, cothrom, daonlathach agus inbhuanaithe. “

Tá breis agus 11,000 mac léinn agus 800 ball foirne ó bhreis agus 20 tír i bpobal na hollscoile.  Tá an institiúid tar éis fás go tapa le blianta beaga anuas, ach coinníonn sí éiteas atá dírithe ar mhic léinn agus atá an-choláisteach. 

Sheol Ollscoil Mhá Nuad Plean Straitéiseach na hOllscoile 2012-17 le déanaí. Rianaíonn an plean treo soiléir uaillmhianach i leith fhorbairt na hOllscoile, lena n-áirítear cur go mór le hoideachas fochéime agus iarchéime, idirnáisiúnú breise, agus rannpháirtíocht níos mó leis an bhfiontraíocht agus leis an bpobal.  

Tá an Ollscoil suite i mbaile stairiúil Mhaigh Nuad atá 25 km ó Bhaile Átha Cliath agus ar an gcampas, déantar an áilleacht shíochánta a bhaineann leis na foirgnimh bhreátha ón ochtú haois déag a chomhcheangal leis na háiseanna taighde agus teagaisc nua-aimseartha is fearr.