President's welcome 

Dear Colleagues and Students,

In 2015, Maynooth University joined six universities, 14 institutes of technology and the Royal College of Surgeons in signing up to the Athena SWAN charter, committing to advancing women’s academic research careers in science, technology, engineering, mathematics and medicine (STEMM). The charter has since been expanded to incorporate academic research staff in arts, humanities, social science, business and law departments disciplines (AHSSBL) and, wherever possible, is also committed to addressing the intersection of gender and other factors in influencing recruitment and career development patterns. This national initiative is supported by the Higher Education Authority to address gender inequality in the higher education sector in Ireland.

I wish to inform you that Maynooth University will resubmit an Athena SWAN Bronze Institution Award Application this November, as a central element in our strategy to address gender inequality. Our Athena Swan self-assessment team is comprised of academic staff from across the university’s three faculties and research and administrative staff from diverse units. It is chaired by Professor Linda Connolly, Director of the Maynooth University Social Sciences Institute.
 
When it comes to equality and diversity at Maynooth University, we already have much of which we can be proud. The majority of our staff and students are women, and we have the most diverse student body in the sector. We have a greater proportion of students from socio-economically disadvantaged backgrounds, mature students and students with disabilities than any other university in the Republic of Ireland.

However, like all Higher Education Institutions, we should reflect on those areas where improvements need to be made and put the necessary actions in place to achieve real change. In particular we want to see more women working in the most senior academic and administrative leadership positions in the university. We are entering into an exciting new phase of development and strategy at Maynooth University and a university cannot achieve its full potential without the equal participation of women and men. Applying for and achieving an Athena SWAN Bronze Institutional Award is a vital part of that process, an important step which we can then build upon. 

I invite all staff and students to work with the Athena SWAN Chair and the self-assessment team to ensure that Maynooth University is an institution where everyone has an equal opportunity to progress and succeed. 

This initiative has my wholehearted support, and I look forward to regular updates from the self-assessment team which will be communicated on this webpage.
 
Professor Philip Nolan

President

A Chomhghleacaithe agus a Mhic léinn,
Sa bhliain 2015, chuaigh Ollscoil Mhá Nuad i gcomhar le sé ollscoil eile, ceithre cinn déag d’institiúidí teicneolaíochta agus Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn lena n-ainmneacha a chur le cairt Athena SWAN. Cuireann an chairt de cheangal ar na hinstitiúidí gairmeacha na mban a bhaineann le taighde acadúil i réimsí na heolaíochta, na hinnealtóireachta, na matamaitice agus an leighis (STEMM), a chur chun cinn.
Leathnaíodh an chairt le taighde acadúil sna healaíona, sna daonnachtaí, san eolaíocht shóisialta, i ndisciplíní na Roinne Gnó agus na Roinne Dlí (AHSSBL) a chur san áireamh agus, nuair is féidir, tá an chairt tiomanta d’aghaidh a thabhairt ar an tionchar a bhíonn ag an trasnú idir inscne agus tosca eile ar earcaíocht agus ar na pátrúin a bhaineann le forbairt gairme. Tacaíonn an tÚdarás um Ard-Oideachas leis an tionscnamh náisiúnta seo le haghaidh a thabhairt ar neamh-chomhionannas inscne in earnáil an ardoideachais in Éirinn.
 
Ba mhaith liom a chur in iúl daoibh go gcuirfidh Ollscoil Mhá Nuad iarratas isteach arís ar Ghradam Cré-Umha de chuid Athena SWAN d’Institiúidí i mí na Samhna seo chugainn, mar ghné lárnach dár straitéis le haghaidh a thabhairt ar neamh-chomhionannas inscne. Tá baill den fhoireann acadúil ó na trí dhámh atá ag an ollscoil agus foireann taighde agus riaracháin ó aonaid éagsúla mar chuid dár bhfoireann féinmheasúnaithe Athena Swan. Tá an tOllamh Linda Connolly, Stiúrthóir Institiúid Eolaíochtaí Sóisialta Ollscoil Mhá Nuad, ina cathaoirleach ar an bhfoireann sin.
 
Maidir le comhionannas agus le hilchineálacht in Ollscoil Mhá Nuad, is cúis bhróid dúinn an méid atá bainte amach againn cheana féin. Is mná iad formhór na mball foirne agus formhór na mac léinn atá againn, agus tá na mic léinn is ilghnéithí san earnáil againn. Tá níos mó mac léinn ó chúlraí atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch, mic léinn aibí agus mic léinn atá faoi mhíchumas ag freastal ar an ollscoil seo ná ar aon ollscoil eile i bPoblacht na hÉireann.
 
Cosúil le gach Institiúid Ardoideachais eile áfach, ba cheart dúinn machnamh a dhéanamh ar ná háiteanna ina bhfuil feabhas de dhíth agus na gníomhartha cearta a thógáil le hathrú suntasach a bhaint amach. Ba mhaith linn tuilleadh ban a fheiceáil ag obair sna poist is sinsearaí a bhaineann le ceannaireacht acadúil agus riaracháin san Ollscoil. Táimid ag tosú ar chéim nua agus spreagúil d’fhorbairt agus de straitéis in Ollscoil Mhá Nuad. Ní féidir le hollscoil a cumas a bhaint amach gan rannpháirtíocht chothrom ó mhná agus ó fhir. Is cuid ríthábhachtach den phróiseas sin iarratas a dhéanamh ar Ghradam Cré-Umha de chuid Athena SWAN d’Institiúidí agus é a bhaint amach, céim thábhachtach ar féidir linn tógáil uirthi.
 
Tugaim cuireadh do gach ball foirne agus do mhic léinn oibriú i gcomhpháirtíocht le Cathaoirleach Athena SWAN agus leis an bhfoireann féinmheasúnaithe lena chinntiú gur institiúid í Ollscoil Mhá Nuad a chuireann an deis chéanna ar fáil do gach duine dul chun cinn a dhéanamh agus rath a bheith orthu.
 
Tugaim lántacaíocht don tionscnamh seo, agus táim ag súil leis na tuairiscí is déanaí ón bhfoireann féinmheasúnaithe a bheidh ar fáil ar an leathanach gréasáin seo.

An tOllamh Pilib Ó Nualláin
Uachtarán