President's welcome 

Dear Colleagues and Students,

In April 2018, Maynooth University was awarded an Athena SWAN Bronze Institution Award in recognition of our progress, and our plans to accelerate change, towards gender equality. This is a welcome recognition of Maynooth University’s collective institutional commitment to advancing gender equality and represents a key milestone for us at an important stage in the University’s development.

Maynooth University was the first institution in Ireland to apply for and achieve the Athena SWAN Bronze award under the expanded version of the ECU charter that includes Arts, Humanities and Social Sciences disciplines as well as Science, Technology, Engineering, Mathematics and Medicine. The University is also the first Irish institution to incorporate intersectionality as part of its Athena SWAN application, taking into account the numerous factors that can overlap with gender inequality, including the intersections between gender, race and ethnicity.

The cornerstone of  Maynooth University’s Athena SWAN application is its comprehensive Gender Action Plan for 2018-2021, which is underpinned by the University’s recently renewed Equality and Diversity Policy. Under the Action Plan, we will proactively improve the position of women and other underrepresented groups at every level of our institution, including some initiatives which we hope will serve as models of best practice. The 57 actions in the plan include the appointment of a Vice-President for Equality, Diversity and Interculturalism, the launch of a Gender Identity and Expression Policy for transgender and gender diverse staff and students, an internal equality data analysis system and gender equality dashboard, and a strategy to address the under-representation of women in different disciplines and grades within the University. 

I look forward to working with all of you to implement our appropriately ambitious Gender Equality Action Plan and our wider equality, diversity, inclusion and interculturalism strategy.

Professor Philip Nolan

 

Fáilte an Uachtaráin

A Chomhghleacaithe agus a Mhic léinn,

I mí Aibreáin 2018, bronnadh Gradam Cré Umha Athena SWAN d’Institiúidí ar Ollscoil Mhá Nuad mar aitheantas ar an dul chun cinn atá déanta againn agus ar na pleananna atá againn dlús a chur leis an athrú i dtreo comhionannas inscne a bhaint amach. Cuirimid fáilte roimh an aitheantas atá tugtha ag gradam Cré Umha Athena Swan d’Institiúidí don tiomantas comhchoiteann atá ag Ollscoil Mhá Nuad mar institiúid comhionannas inscne a chur chun cinn agus is cloch mhíle í seo dúinn ag tréimhse thábhachtach i bhforbairt na hOllscoile.

Is í Ollscoil Mhá Nuad an chéad agus an t-aon institiúid in Éirinn go dtí seo a bhfuil iarratas déanta aici ar Ghradam Cré Umha Athena SWAN faoin leagan leathnaithe den chairt, cairt a chuireann disciplíní na nEalaíon, na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta san áireamh chomh maith leis na disciplíní STEMM. Is í an Ollscoil seo an chéad institiúid in Éirinn a bhfuil trasnachas curtha san áireamh aici san iarratas ar Athena SWAN, agus a chuireann tosca éagsúla san áireamh, tosca a chomhtharlaíonn sa phlé ar an neamhionannas, lena n-áirítear an trasnachas idir inscne, cine agus eitneacht.

Plean Gníomhaíochta um Inscne 2018 – 2021, de chuid Ollscoil Mhá Nuad lárnach don iarratas ar Ghradam Athena SWAN. Is plean é atá bunaithe ar Pholasaí Comhionannais agus Éagsúlachta na hOllscoile agus a ndearnadh athnuachan air le déanaí. Faoin bPlean Gníomhaíochta seo, cuirfidh muid feabhas go réamhghníomhach ar staid na mban agus staid na ngrúpaí eile atá faoi ghannionadaíocht ag gach leibhéal san institiúid seo againne. Déanfar é seo trí roinnt tionscadal a bheidh ina samplaí den dea-chleachtas.Tá seacht ngníomh agus caoga sa phlean lena n-áirítear ceapachán Leas-Uachtaráin um Chomhionannas, Éagsúlacht agus Idirchultúrachas, seoladh Pholasaí maidir le Féiniúlacht agus Léiriú Inscne do bhaill foirne agus do mhic léinn atá trasinscneach agus atá éagsúil ó thaobh inscne de  chomh maith le córas inmheánach anailíse sonraí, clár um chomhionannas inscne, agus straitéis  chun dul i ngleic le gannionadaíocht na mban i ndisciplíní agus i ngráid éagsúla laistigh den Ollscoil.

Táim ag súil go mór le dul ag obair libhse chun an Plean Gníomhaíochta um Chomhionannas Inscne a chur i bhfeidhm chomh maith lenar straitéis níos leithne i leith comhionannais, éagsúlachta, cuimsithe agus idirchultúrachais.

An tOllamh Pilib Ó Nualláin