About us

The Maynooth Green Campus Committee (MGC) is officially in existence since December 2012. MGC brings together stakeholders from St Patrick’s college Maynooth (SPCM), Maynooth University, and the Catholic world development agency, Trócaire, headquartered on campus.

Our Goal

MGC’s goal is to achieve the Green Campus Flag. This Flag is an international award and the award scheme is co-ordinated by the Foundation for Environmental Education, based in Copenhagen.  The Flag is awarded to third level colleges that satisfy an assessment of progress undertaken by An Taisce.  

To reach this goal MGC created a roadmap with a set of realistic objectives that fall under a number of thematic headings: Biodiversity, Energy Management, Water Conservation, Waste Management, Sustainable Travel and Transport, and Climate Justice.

Fúinn

​Tá coiste Champas Glas Mhá Nuad (MGC) ar an bhfód go hoifigiúil ó bhí mí na  Nollag 2012 ann. Tagann páirtithe leasmhara ó Choláiste Phádraig, Má Nuad (SPCM), ó Ollscoil Mhá Nuad, agus ón ngníomhaireacht Chaitliceach forbartha domhanda, Trócaire, atá lonnaithe ar an gcampas, le chéile san MGC.

Ár nAidhm

Tá sé mar bhunaidhm ag an MGC an Brat Campais Ghlais a bhaint amach. Is dámhachtain idirnáisiúnta é an Brat seo agus déanann an Fhondúireacht um Oideachas Comhshaoil, atá lonnaithe i gCóbanhávan,an scéim dámhachtainí a chomhordú.
Bronntar an Brat ar choláistí tríú leibhéal a n-éiríonn leo i measúnú ar dhul chun cinn a dhéanann An Taisce.  
Chun an aidhm seo a bhaint amach, leagamar amach plean le spriocanna réalaíocha, spriocanna a thagann faoi na ceannteidil
théamacha seo a leanas: Bithéagsúlacht, Bainistíocht Fuinnimh, Caomhnú Uisce, Bainistíocht Dramhaíola,
Taisteal agus Iompar Inbhuanaithe, agus Ceartas Aeráide.