About us

Maynooth Green Campus Committee (MGC) is officially in existence since December 2012. MGC brings together stakeholders from St Patrick’s Pontifical University, Maynooth, Maynooth University, and the Catholic world development agency, Trócaire, headquartered on campus.

Our Goal

MGC was awarded the Green Campus Flag in September 2018. The Flag is an international award under a scheme co-ordinated by the Foundation for Environmental Education (FEE), based in Copenhagen. The Flag is awarded to third level institutions that satisfy an assessment of progress undertaken by An Taisce.  

To achieve this goal and to further develop the reach of our activities, MGC created a roadmap with a set of realistic objectives that fall under a number of thematic areas: Biodiversity, Energy Management, Water Conservation, Waste Management, and Sustainable Travel and Transport. In addition, MGC adopted the theme of Climate Justice, which we see as absolutely urgent in the context of global warming and climate change.  This theme has now been included as a sub-theme under the national Green Campus programme by An Taisce. The flag was awarded in recognition of our achievements under all of these thematic areas.

Fúinn
Tá Coiste Champas Glas Mhá Nuad (MGC) ar an bhfód go hoifigiúil ó bhí Mí na Nollag 2012 ann. Tagann páirtithe leasmhara ó Choláiste Phádraig, Má Nuad (SPCM), ó Ollscoil Mhá Nuad, agus ón ngníomhaireacht Chaitliceach forbartha domhanda, Trócaire, atá lonnaithe ar an gcampas, le chéile don tionscanamh seo, MGC.
 
Ár gCuspóir
Bronnadh Gradam na gCampas Glas ar MGC i Mí Mheán Fómhair 2018. Is gradam idirnáisiúnta é seo mar chuid de scéim a chomhordaíonn an Fhondúireacht um Oideachas Comhshaoil, atá lonnaithe i gCóbanhávan. Bíonn an Gradam bronnta ar choláistí tríú leibhéal a shásaíonn an measúnú foráis a dhéanann An Taisce.
 
Fad is a bhíomar ag iarraidh an cuspóir seo a bhaint amach, cuireadh plean le chéile le spriocanna réalaíocha, spriocanna a tháinig faoi na ceannteidil théamacha seo a leanas: Bithéagsúlacht, Bainistíocht Fuinnimh, Caomhnú Uisce, Bainistíocht Dramhaíola agus Taisteal agus Iompar Inbhuanaithe. Anuas air sin, ghlac MGC le Ceartas Aeráide mar théama, toisc go bhfuilimid láidir den tuairim gur an-phráinneach atá sé i gcomhthéacs an téimh dhomhanda agus an athraithe aeráide. Tá an fothéama breise seo san áireamh anois faoi Chlár Náisiúnta na gCampas Glas atá curtha le chéile ag an Taisce. Bronnadh an Gradam orainn mar gheall ar na gaiscí atá bainte amach againn faoi na ceannteidil théamacha seo go léir.