Beannacht agus fáilte

Welcome to Maynooth University, a research university of international standing and a scholarly community of over 12,000 students and 800 staff. 

Maynooth University is a thriving research enterprise, a vibrant and exciting place to learn, and importantly, is a university that places equal value on research and teaching.

We are an engaged university with extensive research and teaching partnerships with enterprise, public bodies, civil society and community organisations.

We are conscious at all times that our work as an academic institution is at the service of scholarship, students and society.

Maynooth University is a diverse and international community: people come from many different backgrounds and countries to work together, learning with and from each other, and bringing an intellectual and cultural vibrancy to the university and the region.

Whether you are a prospective student or staff member, a current student or staff member, a graduate, parent, visitor or friend, or an academic or institutional partner, I invite you enjoy and be part of the unique, collaborative and collegial academic experience that is Maynooth University.

Warm regards,

Professor Philip Nolan

President

View more information about the President's Office
 

Beannacht agus Fáilte

Fáilte chuig Ollscoil Mhá Nuad, Ollscoil thaighdeach le caighdéan idirnáisiúnta agus pobal scolártha os cionn 12,000 dalta agus 800 ball foirne.

Is fiontar rathúil í Ollscoil Mhá Nuad, áit chreathach agus áit chorraitheach le foghlaim agus b’fhiú a rá gur Ollscoil í a léiríonn an meas céanna ar thaighde agus ar theagasc.

Is Ollscoil ghnóthach sinn le taighde forleathan agus nascanna teagaisc le gníomhaíochtaí éagsúla, comhlachtaí poiblí, cumann sibhialta agus eagraíochtaí an phobail.

Táimid comhfhiosach i gcónaí go bhfuil ár n-obair mar institiúd acadúil ar ard-chaighdéan scoláireachta do dhaltaí agus don sochaí.

Is cumann éagsúil agus idirnáisiúnta í Ollscoil Mhá Nuad: tagann daoine ó chúlraí agus ó thíortha difriúla chun obair i dteannta a chéile, ag foghlaim óna chéile agus lena chéile, agus tugann siad úire intleachtach agus cultúrtha leo chuig an Ollscoil agus chuig an gceantar’.

Más dalta nó ball foirne tú atá le teacht chugainn, dalta nó ball foirne reatha, céimí, tuismitheoir, cuairteoir nó cara, páirtí acadúil nó comhpháirtí gnó, tugaim cuireadh duit páirt a ghlacadh agus sult a bhaint as an eispéireas sainiúil, comhoibreach agus comhleacach atá in Ollscoil Mhá Nuad.

Le deá-mhéin,

An tOllamh Pilíb Ó Nualláin
Uachtarán

Tuilleadh eolais a fháil faoi Oifig an Uachtaráin