The Department of Geography is a leading centre for research and teaching in Ireland.

It offers a diverse and exciting range of opportunities for learning, across both physical and human geography. Research in Geography has led to the formation of 4 specialist research groups: the National Institute for Regional and Spatial Analysis (NIRSA), the National Centre for Geocomputation (NCG), the Irish Climate  Analysis and Research Units (ICARUS), and the Centre for Health Geoinformatics (CHG), which  underlines the strength of the research here.  We also host the Environmental Geophysics Research Unit.  Individual staff are also extensively networked with international research groups, and I invite you to explore their individual pages on this site. Department staff are frequently featured by the media, so it is not unusual to wake up to hear John Sweeney (on climate change), Adrian Kavanagh (on elections), Chris van Egeraat (economic geography), Mary Gilmartin (migration), Rory Hearne (human rights) or Rob Kitchin, from NIRSA, on housing and ghost estates. We work with over 1,000 students, ranging from undergraduates, through our specialist Master programmes, to a distinctive and very successful PhD programme. 

Dr. Jan Rigby
Head of Department

Tá an Roinn Tíreolaíochta ar cheann de na príomhionaid in Éirinn do thaighde agus do theagasc. 

Cuireann an Roinn réimse leathan deiseanna foghlama ar fáil, deiseanna a bhaineann le geografaíocht fhisiceach agus le geografaíocht dhaonna. Mar thoradh ar an taighde atá déanta ar gheografaíocht, tá ceithre shainghrúpa taighde bunaithe: Institiúid Náisiúnta um Anailís Réigiúnach agus Spásúil (INARS), Lárionad Náisiúnta Geoiríomhaireachta (LNG), Aonaid na hÉireann um Anailís agus um Thaighde ar an Aeráid (AEATA), Ionad na Geofhaisnéisíochta Sláinte (IGS). Léiríonn na sainghrúpaí seo láidreacht an taighde anseo. Tá Ollscoil Mhá Nuad ina hóstach don Aonad Taighde um Gheoifisic Comhshaoil chomh maith. Tá ceangal ag baill foirne ar leith le grúpaí taighde idirnáisiúnta agus tá fáilte romhat breathnú ar a leathanaigh ar an suíomh seo. Feictear agus cloistear baill foirne na roinne seo sna meáin go minic. Is minic a dhúisítear agus cloistear John Sweeney (athrú aeráide), Adrian Kavanagh (toghcháin), Chris van Egeraat (geografaíocht eacnamaíoch), Mary Gilmartin (imirce), Rory Hearne (cearta daonna) nó Rob Kitchin, INARS, ag labhairt faoi thithíocht agus faoi scáileastáit. Oibrímid le breis agus 1,000 mac léinn, idir fhochéimithe agus iad siúd a fhreastalaíonn ar na cláir Mháistreachta agus PhD atá againn. Clár ar leith is ea é an clár PhD agus tá an-rath air.  
 
Dr. Jan Rigby
Ceann Roinne