As part of the Curriculum Office, the Registry Policy Office manages complex queries relating to students, policies and regulations and is responsible for:

  • Management of non-standard student issues and requests.
  • Overseeing the ongoing development and refinement of processes and procedural documents relating to students and Registry affairs. 

Key functions of the office:

  • We are the first point of contact for students and staff in relation to Registry rules and regulations.
  • We handle non-standard queries from students seeking an interpretation of the University Marks and Standards or other regulations which are relevant to students' circumstances.
  • We look after Registry forms which are channelled through the Registry Policy Office.
  • We maintain the University Policies webpage. 

Mar chuid den Oifig Curaclaim, is é an sprioc atá ag Oifig Polasaí na Clárlainne ná feidhmiú mar chéad fhreagróir do cheisteanna casta a bhaineann le mic léinn, polasaithe agus rialacháin agus tá sí freagrach as:

  • Bainistíocht a dhéanamh ar cheisteanna agus iarratais ó na mic léinn nach bhfuil caighdeánach.
  • Maoirseacht a dhéanamh ar an bhforbairt agus ar an bhfeabhsú leanúnach ar phróisis agus ar cháipéisí nósanna imeachta a bhaineann le cúrsaí mac léinn agus Clárlainne.

Príomhfheidhmeanna na hoifige:

Is muidne an chéad phointe teagmhála do mhic léinn agus do bhaill foirne maidir le rialacha agus rialacháin na Clárlainne.
Bímid ag plé le ceisteanna neamhchaighdeánacha ó mhic léinn a bhfuil ár dtuiscint ar Mharcanna agus Caighdeáin na hOllscoile nó ar rialacháin eile a bhaineann le cúinsí na mac léinn ag teastáil uathu.
Bímid i bhfeighil ar fhoirmeacha na Clárlainne a thagann trí Oifig Polasaí na Clárlainne.