Maynooth University ranked 1st in Ireland for Reducing Inequalities by THE Global Impact rankings 2021

Wednesday, April 21, 2021 - 16:15

Irish Version

Maynooth University (MU) has been ranked as Ireland’s leading university and in the top 5% of universities globally (at number 32 out of 669 institutions) for its research on social inequalities, policies on discrimination and commitment to recruiting staff and students from under-represented groups (SDG 10 Reduced Inequalities).

MU is in the top #201-300 universities in the world as ranked by THE University Impact Rankings 2021, which capture universities’ impact on society based on their success in delivering the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). Over 1,000 institutions from 98 countries participated globally.

Recognising MU’s commitment to progressing gender equality, MU was placed 2nd in Ireland and 60th globally for SDG 5 - Gender Equality.  This reflects our research on the study of gender equality, policies on gender equality and commitment to recruiting and promoting women.

MU is joint first in Ireland for Quality Education (SDG 4) and ranked #101-200 globally for our contribution to early years and lifelong learning, pedagogy research and our commitment to inclusive education. 
The UN 17 SDGs aim to achieve a better and a more sustainable future for all by 2030. The goals address global changes including poverty, inequality, climate, environmental degradation, prosperity, and peace and justice. 

THE University Impact Rankings cover how an institution embodies the SDGs in their internal practices, policies and procedures, “outreach” in society, and also their research activities.
 
Find out more at https://www.timeshighereducation.com/opinion/new-way-defining-excellence-higher-education
Full results at: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2021/overall

#THEGlobalImpact
 
Summary of the findings:
SDG10 Reduced Inequalities ranked 32nd out of 669 Institutions (overall score of 80.4%), 1st in Ireland;
SDG5 Gender Equality ranked 60th out of 776 Institutions (overall score of 67.7%), 2nd in Ireland;
SDG4 Quality Education ranked 101-200 out of 966 Institutions (overall score of 68.5%), =1st in Ireland.
Overall for THE University Impact MU ranked 201-300 out of 1,115 institutions (overall score of 72.1%).

Ollscoil Mhá Nuad rangaithe sa chéad áit in Éirinn do Laghdú Neamhionannais ag rangú THE Global Impact 2021

Tá Ollscoil Mhá Nuad tar éis bheith rangaithe mar phríomhollscoil na hÉireann agus sa chéad 5% ar domhan (ag uimhir 32 as 669 institiúid) don taighde atá déanta aici ar neamhionannais shóisialta, dá polasaithe ar leithcheal agus dá tiomantas do bhaill foirne agus mic léinn faoi ghannionadaíocht a earcú (SDG 10 Neamhionannais Laghdaithe)

Tá OMN sa chéad #201-300 ollscoil ar domhan de réir Rangú THE University Impact 2021, a thugann léargas ar thionchar ollscoileanna ar an tsochaí bunaithe ar an rath atá orthu Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, nó SDGs mar a ghlaoitear orthu i mBéarla a bhaint amach. Tá breis agus 1,000 institiúid as 98 tír tar éis páirt a ghlacadh ar domhan.

Ag aithint go bhfuil OMN tiomanta do chomhionannas inscne a chur chun cinn, bhí OMN curtha sa dara háit in Éirinn agus ag uimhir a seasca ar domhan do SDG 5 – Comhionannas Inscne. Is toradh é seo ar ár dtaighde ar staidéar an chomhionannais inscne, ar ár bpolasaithe ar chomhionannas inscne agus ar ár dtiomantas do mhná a earcú agus a chur chun cinn.

Roinneann OMN an chéad áit in Éirinn don Chaighdeán Oideachais (SDG 4) agus tá sí rangaithe #101-200 ar domhan don mhéid atá bainte amach againn le luathfhoghlaim, le foghlaim ar feadh an tsaoil, le taighde oideolaíochta agus lenár dtiomantas don oideachas ionchuimsitheach.  
Tá sé mar sprioc ag Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe todhchaí níos fearr agus níos inbhuanaithe a bhaint amach faoin mbliain 2030. Tugann na cuspóirí seo aghaidh ar athruithe domhanda lena n-áirítear bochtanas, neamhionannas, aeráid, díghrádú comhshaoil, rathúnas agus síocháin agus ceartas.

Clúdaíonn an Rangú University Impact conas mar a chorpraíonn institiúid gach SDG sa chleachtas inmheánach, sna polasaithe agus sna modhanna oibre atá aici, san fhor-rochtain sa tsochaí a dhéanann sí agus sna gníomhaíochtaí taighde atá ar bun aici.  

Faigh tuilleadh eolais ar https://www.timeshighereducation.com/opinion/new-way-defining-excellence-higher-education
Tá na torthaí le léamh ina n-iomlán ar: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2021/overall
#THEGlobalImpact
 
 Achoimre ar na fionnachtana:
SDG10 Neamhionannais Laghdaithe rangaithe 32 as 669 Institiúid (toradh iomlán de 80.4%), an chéad áit in Éirinn;
SDG5 Comhionannas Inscne rangaithe 60 as 776 Institiúid (toradh iomlán de 67.7%), an dara háit in Éirinn;
SDG4 Caighdeán Oideachais rangaithe 101-200 as 966 Institiúid (toradh iomlán de 68.5%), an chéad áit in Éirinn.
Ar an iomlán don THE University Impact bhí OMN rangaithe 201-300 as 1,115 institiúid (toradh iomlán de 72.1%).