Academic Year 2021-2022
 

ALL QUERIES TO BE DIRECTED TO email residence.office@mu.ie or ASK on this website.  Prompt replies in writing from both. There is no phone service for this office at this time.

For details of when and how to book your room for Academic Year commencing September 2021 please click on your own student category below: 

CONTINUING STUDENTS

INCOMING NEW FIRST YEARS VIA CAO 

NEW POSTGRADUATES

NEW INTERNATIONAL STUDENTS

STUDENTS WITH ADDITIONAL NEEDS / DISABILITY

Please note that booking links will appear only on the date of the published booking event and at the time appointed (not before). The column "Booking Links" to the right of this column cannot be viewed on a phone - please use a laptop or desktop.
 

STUDENT RESIDENCES ON CAMPUS

Welcome to the Maynooth Student Residences' webpages. 
.
We would like to reassure all residents that the Student Residences are open and operating as normal (as possible) at this time and at all times during the pandemic.
Maynooth Student Residences offers full time registered students of Maynooth University and St Patrick's College Maynooth  a licenced rental arrangement.  Please consider carefully all your options before booking a term time room in the Student Residences.  The offering we make, is a 7 days per week rental agreement under Licence for the full academic year, commencing in September and ending in early June annually.  A portion of rent is paid up front and cancellations are accepted with 28 days notice for which period rent is charged in full. Book and Pay as you go offerings are available from front.desk@mu.ie via our colleague operation on Campus MCCA (maynoothcampus.com).

It is understood that a University education is a serious financial commitment in these challenging times and it is important to note that there are alternative options available to living full time and paying some rent up front on Campus in Student Residences - theses include;
1.            block booking a room on the South Campus for 1-2 days each week www.maynoothcampus.com This is operated by MCCA front.desk@mu.ie
2.            contact the Home Finder Service at MU Student Services homefinder.service@mu.ie who may be able to advise if local landlords/host families are offering rooms for specified dates booking https://www.maynoothuniversity.ie/student-services/Homefinder
3.            Consider Commuting where the commute is reasonable. Maynooth University Transport Guide.   

Take a virtual tour of the Student Residences accommodation by clicking  HERE

During Covid19 every resident is asked to play their part in keeping everyone who lives on campus as safe as possible. The residential community will be relying on your sense of responsibility to stay safe. This will include keeping yoursef up to date with university protocols and advice and government guidelines and restrictions and making sure that if you develop symption that you take appropriate action immediately.  For more on this please click HERE
 

Resident's Feedback Form:   Please use this form if you wish to give us feedback about your experience while living in the Residences. This may be positive or negative or can be used to draw our attention to community issues. This form should not be used to report maintenance issues as there is a separate process for that.

 

--------------------------------------------------

An Bhliain Acadúil 2021-2022

 
Le haghaidh sonraí faoi cathain agus conas seomra a chur in áirithe don Bhliain Acadúil a thosóidh i mí Mheán Fómhair 2021 cliceáil le do thoil ar an gcatagóir mic léinn thíos a bhaineann leatsa:

MIC LÉINN REATHA

MUINTIR NA CHÉAD BHLIANA AG TEACHT ISTEACH TRÍD AN CAO 

IARCHÉIMITHE NUA

MIC LÉINN IDIRNÁISIÚNTA NUA

MIC LÉINN LE RIACHTANAIS SA BHREIS/ FAOI MHÍCHUMAS
http://front.desk@mu.ie

ÁRAIS CHÓNAITHE NA MAC LÉINN AR CHAMPAS

Fáilte go dtí na leathanaigh gréasáin le haghaidh Árais Chónaithe na Mac Léinn.

Ba mhaith linn ár gcónaitheoirí go léir a chur ar a suaimhneas go bhfuil Árais Chónaithe na Mac Léinn oscailte agus ag feidhmiú mar is gnách (chomh fada agus is féidir) ag an am seo agus ag gach am le linn na paindéime.
 
Cuireann Árais Chónaithe na Mac Léinn socrúchán cíosa ceadúnaithe ar fáil do mhic léinn cláraithe go lánaimseartha in Ollscoil Mhá Nuad agus i gColáiste Phádraig, Maigh Nuad. Bí cinnte le do thoil go bhfuil do chuid roghanna go léir fiosraithe agat roimh duit seomra le linn an téarma a chur in áirithe in Árais na Mac Léinn. Cuirimid tairiscint ar fáil do shocrúchán cíosa do sheacht lá na seachtaine faoi Cheadúnas don bhliain acadúil iomlán, ag tosnú i mí Mheán Fómhair agus ag críochnú go luath i mí an Mheithimh gach bliain. Íoctar cuid den chíos ag an tús ar fad agus glactar le cealúcháin má fhógraítear ocht lá déag roimhe ré iad, tréimhse ina ngearrfar an cíos ina iomlán. Tá tairiscintí “cuir in áirithe agus íoc de réir mar a théann tú ar aghaidh” ar fáil ó front.desk@mu.ie trí oibríochtaí ár gcomhghleacaithe i gComhdháil agus Lóistín Champas Mhá Nuad (maynoothcampus.com).  
 
Tuigtear gur ceangaltas airgeadais ollmhór é oideachas Ollscoile na laethanta dúshlánacha seo ach ní mór a chur san áireamh go bhfuil roghanna eile ar fáil seachas bheith i do chónaí go lánaimseartha ar Champas in Árais Chónaithe na Mac Léinn agus bheith ag íoc as ag tús na bliana – lena n-áirítear;
1. seomra a chur in áirithe mar bhloc ar an gCampas Theas le haghaidh 1-2 lá gach seachtain www.maynoothcampus.com Tá sé seo á láimhseáil ag MCCA front.desk@mu.ie
2. dean teagmháil leis an tSeirbhís Aimsithe Lóistín ag Seirbhísí Mac Léinn OMN homefinder.service@mu.ie mar tá seans ann go mbeadh a fhios acu má tá tiarnaí talún áitiúla/ teaghlaigh óstacha ag cur seomraí ar fáil le haghaidh dátaí áirithe. https://www.maynoothuniversity.ie/student-services/Homefinder
3. déan do mhacnamh ar Chomaitéireacht nuair is réasúnta an rud a bheadh ann. Maynooth University Transport Guide.   

Téigh ar thuras fíorúil den lóistín atá ar fáil mar chuid d’Árais Chónaithe na Mac Léinn trí chliceáil ANSEO