Governing Authority

The Governing Authority has responsibility for the strategic direction of the University, the management and administration of its revenue and property and the general conduct of its affairs.

Members of the Governing Authority are drawn from the staff, students, graduates and external organisations. 

It normally meets six times a year and receives reports from a range of Standing Committees including: Audit & Risk Assessment Committee, Finance, Human Resources and Development Committee and Remuneration Committee.

Governing Authority is chaired by an external Chairperson, Baroness Nuala O'Loan DBE, or in her absence, the Deputy Chairperson, Mr Peter Cassells, and adheres to the  Code of Governance for Irish Universities 2019 as its primary code of practice.

 
Údarás Rialaithe
 
Tá an tÚdarás Rialaithe freagrach as stiúradh straitéiseach na hOllscoile, ioncam agus réadmhaoin na hOllscoile a bhainistiú agus a riaradh, agus gnó na hOllscoile a láimhseáil.
 
Is baill foirne, mic léinn, céimithe agus ionadaithe ó eagraíochtaí seachtracha iad baill an Údaráis.

Tagann an tÚdarás le chéile sé huaire i rith na bliana de ghnáth. Cuireann réimse leathan de Bhuanchoistí tuarascálacha ar aghaidh chuige: an Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca, an Coiste Airgeadais, Acmhainní Daonna agus Forbartha agus an Coiste Íocaíochta.
 
Déanann Cathaoirleach seachtrach, Baroness Nuala O'Loan DBE, cathaoirleacht ar an Údarás Rialaithe. Má tharlaíonn sé go bhfuil an Cathaoirleach as láthair, feidhmíonn an Leas-Chathaoirleach, An tUasal Peter Cassells, mar chathaoirleach. Cloítear le Cód Rialaithe do na hOllscoileanna in Éirinn 2019 mar phríomh chód cleachtais.