Governing Authority

The decision-making body in the University is the Governing Authority.  It has responsibility for the strategic direction of the University, the management and administration of its revenue and property and the general conduct of its affairs. 

Members of the Governing Authority are drawn from the staff, students, graduates and external organisations. 

It normally meets six times a year, and receives reports from a range of committees including: Audit & Risk Assessment Committee, Finance, Human Resources and Development Committee and Remuneration Committee.

Governing Authority is chaired by an external chairperson or in his/her absence, the deputy chairperson and adheres to the Governance of Irish Universities - 2012 as its primary code of practice.

Údarás Rialaithe

Is comhlacht cinnteoireachta na hOllscoile é an tÚdarás Rialaithe. Tá an tÚdarás freagrach as stiúradh straitéiseach na hOllscoile, ioncam agus réadmhaoin na hOllscoile a bhainistiú agus a riaradh, agus gnó na hOllscoile a láimhseáil.

Is baill foirne, mic léinn, céimithe agus ionadaithe ó eagraíochtaí seachtracha iad baill an Údaráis.

Tagann an tÚdarás le chéile sé huaire i rith na bliana de ghnáth. Cuireann réimse leathan de choistí tuarascálacha ar aghaidh chuige:  an Coiste Measúnú Iniúchadh Agus Riosca, an Coiste Coiste Airgeadais, Acmhainní Daonna agus Forbartha agus an Coiste Íocaíochta.

Déanann cathaoirleach seachtrach cathaoirleacht ar an Údarás Rialaithe. Má tharlaíonn sé go bhfuil an cathaoirleach as láthair, feidhmíonn an leas-chathaoirleach mar chathaoirleach. Cloítear le Rialachas Ollscoileanna na hÉireann - 2012 mar phríomh chód cleachtais.