We are now seeking candidates for 2019-24 Governing Authority Election

Maynooth University is currently accepting nominations from graduates and staff, for the 2019-2024 Governing Authority.  

For more information on running for election or registering to vote in the election (Graduates only), please read the Governing Authority Elections page.

Nomination papers and voter registration forms (Graduates only), must be received by 5:00pm on 7th October, 2019.
 

Táimid ar thóir iarrthóirí do Thoghchán Údarás Rialaithe 2019-24.

Tá Ollscoil Mhá Nuad ag glacadh le hainmniúcháin faoi láthair ó chéimithe agus ó bhaill foirne le haghaidh Údarás Rialaithe 2019-2024.

Má tá tuilleadh eolais uait faoi conas is féidir leat rith sa toghchán nó clárú don vótáil (Céimithe amháin), téigh chuig leathanach Thoghcháin an Údaráis Rialaithe.

Ní mór páipéir ainmniúcháin agus foirmeacha cláraithe do vótálaithe (Céimithe amháin), a bheith istigh roimh 5.00 i.n. ar an 7 Deireadh Fómhair 2019.

 

Governing Authority

The Governing Authority has responsibility for the strategic direction of the University, the management and administration of its revenue and property and the general conduct of its affairs.

Members of the Governing Authority are drawn from the staff, students, graduates and external organisations. 

It normally meets six times a year and receives reports from a range of Standing Committees including: Audit & Risk Assessment Committee, Finance, Human Resources and Development Committee and Remuneration Committee.

Governing Authority is chaired by an external Chairperson, Baroness Nuala O'Loan DBE, or in her absence, the Deputy Chairperson, Mr Peter Cassells, and adheres to the  Code of Governance for Irish Universities 2019 as its primary code of practice.

 

An tÚdarás Rialaithe

 
Tá an tÚdarás Rialaithe freagrach as stiúradh straitéiseach na hOllscoile, ioncam agus réadmhaoin na hOllscoile a bhainistiú agus a riaradh, agus as gnó na hOllscoile a láimhseáil.
 
Is baill foirne, mic léinn, céimithe agus ionadaithe ó eagraíochtaí seachtracha iad baill an Údaráis.

Tagann an tÚdarás le chéile sé huaire i rith na bliana de ghnáth, agus cuireann réimse leathan Bhuanchoistí tuarascálacha faoina bhráid, lena n-áirtítear: an Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca, an Coiste Airgeadais, an Coiste um Acmhainní Daonna agus Forbart agus an Coiste Luach Saothair.
 
Déanann Cathaoirleach seachtrach, An Banbharún Nuala O'Loan DBE, cathaoirleacht ar an Údarás Rialaithe, agus feidhmíonn an Leas-Chathaoirleach,  An tUasal Peter Cassells ina haonad mura bhfuil ar a cumas a bheith i láthair.   Cód Rialaithe do na hOllscoileanna in Éireann 2019 atá mar phríomhchód cleachtais ag an Údarás.