Governing Authority

The Governing Authority has responsibility for the strategic direction of the University, the management and administration of its revenue and property and the general conduct of its affairs.

Members of the Governing Authority are drawn from the staff, students, graduates and external organisations. 

It normally meets six times a year and receives reports from a range of Standing Committees including: Audit & Risk Assessment Committee, Finance, Human Resources and Development Committee and Remuneration Committee.

Governing Authority is chaired by an external Chairperson and adheres to the  Code of Governance for Irish Universities 2019 as its primary code of practice.

 

An tÚdarás Rialaithe

 
Tá an tÚdarás Rialaithe freagrach as stiúradh straitéiseach na hOllscoile, ioncam agus réadmhaoin na hOllscoile a bhainistiú agus a riaradh, agus as gnó na hOllscoile a láimhseáil.
 
Is baill foirne, mic léinn, céimithe agus ionadaithe ó eagraíochtaí seachtracha iad baill an Údaráis.

Tagann an tÚdarás le chéile sé huaire i rith na bliana de ghnáth, agus cuireann réimse leathan Bhuanchoistí tuarascálacha faoina bhráid, lena n-áirtítear: an Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca, an Coiste Airgeadais, an Coiste um Acmhainní Daonna agus Forbart agus an Coiste Luach Saothair.
 
Tá Cathaoirleach seachtrach ag an Údarás Rialacháin agus cloíann sé le Cód Rialachais d’Ollscoileanna in Éirinn 2019  mar phríomhchód cleachtais.