Professor Ronan Farrell is the Vice President Academic and Registrar, and is the senior officer responsible for the academic affairs of the university.
This role of the VPA/Registrar involves responsibility for:

  • Academic planning;  working with the Faculty Deans and Academic Departments to develop and approve courses, reviewing existing courses, oversight of academic standards and supporting planning for student numbers and academic needs.
  • Academic regulations; including the university rules, marks and standards, dealing with exceptional cases, and academic discipline.
  • The management of the academic administrative processes; including student registration, timetabling, examinations, external examiners, conferring and the administration of courses.
  • Student recruitment; the promotion of the university programmes and admission of new students including undergraduate, postgraduate and international students.  
  • Academic supports; including the Access Office, the Centre for Teaching and Learning, the Academic Advisory Office,  the Careers Service and the Industrial Placement Office.

Is é an tOllamh Ronan Farrell an Leasuachtarán um Chúrsaí Acadúla agus Cláraitheoir, is é an t-Oifigeach Sinsearach atá freagrach as cúrsaí acadúla na hOllscoile freisin.
Faoin chúraimí an róil seo, tá na freagrachtaí a leanas:

  • Pleanáil acadúil;  ag obair le Déin na nDámh agus ranna acadúla chun cúrsaí a fhorbairt agus a fhaomhadh, athbhreithniú a dhéanamh ar chúrsaí reatha, maoirseacht ar chaighdeáin acadúla agus tacaíocht a thabhairt don phleanáil a bhaineann le líon na mac léinn agus riachtanais acadúla.
  • Rialúcháin acadúla; rialacha na hOllscoile, marcanna agus caighdeáin ina measc, ag plé le cásanna eisceachtúla agus disciplín acadúil.
  • An bhainistíocht a bhaineann le proisís riarachán acadúla, clárú na mac léinn, socrú amchláir, scrúduithe, scrudaitheoirí seachtracha, bronnadh céimeanna agus riarchán cúrsaí.
  • Earcaíocht mac léinn; cur chun cinn na gclár ollscoile agus iontráil na mac léinn nua, mic léinn fhochéime, iarchéime agus idirnáisiúnta san áireamh.
  • Tacaíocht acadúil; Oifig Rochtana, Ionad Teagaisc agus Foghlama, Oifig Chomhairleach Acadúil, Ionad Fhorbairt Gairme agus an Oifig Socrúchán Tionsclaíochta.