Supports for Students, Graduates and Employers 

Students / Graduates:  
The Careers and Employability Service is dedicated to empowering students to make informed decisions, develop future-focused skills and competencies, insights and awareness needed to excel personally, professionally and transition to work or further study. 

Do you want to: 

  • Explore your career options via 1:1 guidance appointments? 
  • Undertake an accredited work placement (eligible degree programmes only)? 
  • Develop your skills via a wide range of UpSkill activities, including our Student Experience Award (MUSE), Alumni Mentoring Programme, Micro Internships and the Summer Programme for Undergraduate Research (SPUR)? 
  • Connect with a wide range of employers at events and fairs, and through opportunities advertised on Careers Connect and Placement Connect? 

Now is a good time to start. Sign into Careers Connect or Placement Connect to ask questions, book appointments, search for opportunities, develop your skills, find careers information and access employability tools. Take the next step – or maybe the first step – in your career journey. 

Staff: 
The Careers and Employability Service collaborate with University faculty and staff to support students as they imagine and create a better future and develop the skills they need to excel personally and professionally. This not only involves raising awareness about our diverse service offerings but also collaborating on impactful employability programmes that benefit all stakeholders. Together we aim to enhance students’ awareness of career pathways, develop their career readiness for the world of work, and equip them with the necessary skills and experiences crucial for future professional success. 

Employers:  
The Careers and Employability Service is dedicated to enabling students to develop the future-focused skills and insights needed to excel personally and professionally. We connect you to our talented students and graduates. Whether you are looking to recruit, raise your profile or support the development of our students - Engage with us and find your Talent at Maynooth University. 

Tacaíochtaí do Mhic Léinn, Céimithe agus Fostóirí

Mic Léinn / Céimithe:
Tá Seirbhís na nGairmeacha agus na hInfhostaitheachta tiomanta do chumhachtú na mac léinn chun gur féidir leo cinntí saineolaíocha a dhéanamh, scileanna, cumais, léargais agus feasacht, atá dírithe ar an todhchaí agus atá ag teastáil chun barr feabhais a bhaint amach go pearsanta, go gairmiúil agus chun aistriú isteach go dtí obair nó staidéar breise, a fhorbairt.

An bhfuil tú ag iarraidh:

  • Na roghanna gairme atá ar fáil duit a fhiosrú trí choinní treoraithe 1:1?
  • Tabhairt faoi shocrúchán oibre creidiúnaithe (cláir chéime cháilithe amháin)?
  • Scileanna a fhorbairt trí réimse leathan de ghníomhaíochtaí Uasoiliúna, lena n-áirítear Gradam Eispéireas na Mac Léinn (MUSE), an Clár Meantóireachta Alumni, Mionintéirneachtaí agus an Clár Samhraidh do Thaighde Fochéime (SPUR)?
  • Nascadh le réimse leathan de fhostóirí ag imeachtaí agus aonaigh agus trí dheiseanna fógartha ar Nasc le Gairmeacha agus Nasc le Socrúchán?

Seo an t-am ceart chun tús a chur le cúrsaí. Sínigh isteach go dtí Nasc le GairmeachaNasc le Socrúcháin chun ceisteanna a chur, coinní a chur in áirithe, deiseanna a chuardach, scileanna a fhorbairt, eolas faoi ghairmeacha a aimsiú agus teacht ar uirlisí infhostaitheachta. Tóg an chéad chéim eile – nó b’fhéidir an chéad chéim riamh – i d’aistear gairme. 

Foireann:
Bíonn Seirbhís na nGairmeacha agus na hInfhostaitheachta ag obair go dlúth le Foireann na hOllscoile chun tacú le mic léinn agus todhchaí níos fearr á samhlú agus á cruthú acu agus scileanna á bhforbairt acu chun barr feabhais a bhaint amach go pearsanta agus go gairmiúil. Ní bhaineann sé seo le tógáil feasachta faoi na tairiscintí seirbhíse éagsúla amháin ach le hobair chomoibríoch a dhéanamh ar cláir infhostaitheachta a bhfuil an-thionchar acu agus a bhfuil an-thairbhe iontu do chuile dhuine. Is é an sprioc atá againn agus muid ag obair lena chéile ná feasacht na mac léinn ar chonairí gairme a fheabhsú, ár gcéimithe a ullmhú don saol oibre, agus na scileanna agus an taithí a thabhairt dóibh atá riachtanach ionas go mbeidh rath gairmiúil orthu amach anseo.

Fostóirí:
Tá Seirbhís na nGairmeacha agus na hInfhostaitheachta tiomanta do chumhachtú na mac léinn chun gur féidir leo scileanna agus léargais, atá dírithe ar an todhchaí agus atá ag teastáil chun barr feabhais a bhaint amach go pearsanta agus go gairmiúil, a fhorbairt. Nascaimid sibh lenár mic léinn agus lenár gcéimithe atá fíor-chumasach go deo. Más rud é go bhfuil tú ag iarraidh foireann a earcú, do phróifíl a ardú nó tacú le forbairt ár mac léinn, táimid anseo chun dul i mbun páirtnéireachta leat. Teagmhálacha fostóra.