Welcome to Student Skills and Success! We are committed to empowering you to fulfil your potential and succeed in all aspects of your university experience, personally, academically and professionally.

Student Skills and Success is here to partner with you on your MU journey, understand your experiences and opinions, and guide you in navigating the complexities of university life. We want you to develop a sense of belonging as you embrace all the opportunities Maynooth University has to offer and thrive as you make the most of your time here.

Personal Success

Our Student Success and Engagement team is dedicated to facilitating your seamless integration into university life, offering orientation, support, and avenues for growth, all aimed at empowering you with the necessary knowledge and connections you need to succeed personally.

Academic Success

Our Academic, Programme Advisory, and Academic Writing Support Services provide personalised guidance and support to help you navigate your academic journey, make informed decisions about your programme, enhance your academic writing and achieve your academic goals.

Professional Success

Our Careers and Employability Service is dedicated to enabling you to develop the skills you need to excel professionally, whether that means exploring future career paths, upskilling, securing a placement, or networking with potential employers.

Explore the tiles above to delve deeper into each of these areas and discover the extensive range of offerings we provide to empower your growth and development.

Fáilte go dtí Scileanna agus Rath na Mac Léinn! Tá sé mar phríomhsprioc againn tú a chumhachtú chun do chuid féidearthachtaí a chomhlíonadh agus chun go mbeadh rath ar chuile ghné den eispéireas ollscoile duit, go pearsanta, go hacadúil agus go gairmiúil.

Tá Scileanna agus Rath na Mac Léinn anseo chun dul i mbun páirtnéireachta leat ar d’aistear in OMN, chun d’eispéireas agus do thuairimí a thuiscint agus chun sibh a threorú trí chastachtaí shaol na hollscoile. Táimid ag iarraidh muintearas a chothú ionat agus tú ag fáiltiú roimh na deiseanna go léir atá ar fáil in Ollscoil Mhá Nuad agus ag baint leasa as do chuid ama linn anseo.

Rath Pearsanta

Éascaíonn ár bhfoireann Rath agus Rannpháirtíocht na Mac Léinn duit é agus tú ag socrú isteach i saol na hollscoile, ag cur ionduchtú ar fáil duit, ag tacú leat, agus ag cabhrú leat go bhfásfaidh tú, agus é mar sprioc againn an t-eolas riachtanach agus na nascanna riachtanacha a theastaíonn uait go mbeadh rath ort a chur ar fáil duit.

Rath Acadúil

Cuireann ár Séirbhísí maidir le Comhairle faoin gClár Acadúil agus Tacaíocht don Scríbhneoireacht Acadúil comhairle phearsanaithe agus tacaíocht chun tú a threorú tríd an aistear acadúil ar fáil duit, chun cabhrú leat cinntí stuama a dhéanamh faoi do chlár, chun do scríbhneoireacht acadúil a fheabhsú agus chun do chuid uaillmhianta acadúla a bhaint amach.

Rath Gairmiúil

Tá ár Seirbhís Gairmeacha agus Infhostaitheachta tiomanta do chumasú na mac léinn chun go mbeidh tú faoi bhláth i do ghairm amach anseo, má chiallaíonn sé sin gur cheart conairí gairme don todhchaí a fhiosrú, tuilleadh scileanna a bhaint amach, socrúcháin a chur in eagar duit féin nó gréasánú le fostaitheoirí mar a bheidh.

Téim isteach go mion sna tíleanna thuasluaite agus na réimsí a phléitear iontu chun foghlaim faoin réimse tairiscintí a chuirimid ar fáil chun fás agus forbairt a chothú ionat.