Welcome to the Edward M Kennedy Institute for Conflict Intervention

 
To quote the late Senator Edward Kennedy, in whose honour the Institute was established in 2011, “learning and scholarship have the power to change lives and transform society”. The overall aim of the Institute, through teaching theory and practice, research and community engagement, is to improve society’s capacity to deal constructively with conflict.

Join our programmes and you will graduate with deep specialist knowledge of conflict and conflict intervention across different fields of interest including the workplace, family mediation, community conflict, commercial mediation, restorative practice, conflict in schools, peacebuilding and security.

The Edward M Kennedy Institute for Conflict Intervention builds capacity for constructive approaches to conflict at all levels in society by 

  • Providing excellent taught programmes
  • Conducting and disseminating pertinent research
  • Engaging with partners in the community as part of a continuous learning cycle
  • Supporting practitioners 
  • Creating opportunities for dialogue in our specialist fields of interest 

Engage with our research or join one of our networks and you will build your capacity for reflective and informed approaches to the many important questions and areas of conflict facing society today.

Mar a dúirt an Seanadóir Edward Kennedy, nach maireann, ar bunaíodh an Institiúid seo le hurraim dó sa bhliain 2011, “ sé de chumhacht ag an bhfoghlaim agus ag an léann an saol a athrú do dhaoine agus an tsochaí a bhunathrú”. Is é príomhaidhm na hinstitiúide seo feabhas a chur ar chumas na sochaí aghaidh a thabhairt ar choinbhleachtaí ar bhealach atá cuiditheach trí theoiric agus trí chleachtas a mhúineadh agus trí thaighde agus rannpháirtíocht an phobail.
Cláraigh dár gcláir agus bainfidh tú céim amach le saineolas domhain ar choinbhleachtaí agus ar idirghabháil choinbhleachta thar réimsí spéise éagsúla lena n-áirítear an t-ionad oibre, idirghabháil teaghlaigh, coinbhleacht phobail, idirghabháil tráchtála, cleachtas aisiríoch, coinbhleachtaí i scoileanna, cothú na síochána agus slándáil.
Cuireann Institiúid Edward M Kennedy d'Idirghábháil Choinbhleachta leis an gcumas aghaidh a thabhairt ar choinbhleachtaí ag gach leibhéal sa tsochaí trí:

  • Chláir mhúinte den scoth a chur ar fáil
  • Thaighde ábhartha a chur i gcrích agus a scaipeadh
  • Theagmháil a dhéanamh le páirtnéirí sa phobal mar chuid de thimthriall leanúnach foghlama
  • Thacaíocht a thabhairt do chleachtóirí
  • Dheiseanna do phlé sna sainréimsí spéise atá againn a chruthú

Bí rannpháirteach inár dtaighde nó glac ballraíocht le ceann dár líonraí agus cuirfidh tú le do chumas cuir chuige atá machnamhach agus feasach a fhorbairt i leith na gceisteanna tábhachtacha agus i leith na réimsí coinbhleachta a sheasann roimh an tsochaí sa lá atá inniu ann.
Taighde Horizon 2020