Last updated: Wednesday 30 June 2021

The country is currently implementing protective public health measures in response to the COVID-19 pandemic.  As the health situation improves, we expect to gradually reopen the campus over the summer, and to return to mainly on-campus teaching from September 2021, in line with the Government’s plan
 
By September we expect that it will be possible to have practicals, tutorials, and many lectures on campus, as well as research, social and sporting activities.  As there will still be a need to manage the number of people on campus at any one time, we expect that many of the larger lectures will continue to be remote.   
 
Check back here over the summer for more details, as the vaccination programme continues to roll out and the public health guidelines adapt.
 
Work from home where possible:  Staff are asked to work from home if possible.  If you need to access campus before 5th July please contact your Head of Department, who can seek access approval from the relevant member of UE.A letter from HR will be required to attend campus during this period.

Staff who need to access the campus after 5th July should follow these steps:

  • If you have a single-occupancy office, you should email the Return to Campus Office (returntocampus@mu.ie) to let them know you will be coming on campus.
  • If you are in a shared office, you should discuss the arrangements with your Head of Department or their nominee. They will review the departmental risk assessment and may arrange a rota to ensure the space is not over-crowded or may refer to the Return to Campus office for further guidance.
  • You should watch this video prior to attending campus and read the  Maynooth University Covid-19 Return to Campus Policy  to inform yourself of your responsibilities and the relevant steps to be followed to ensure a safe return to campus.

More information for staff who need to access the campus after 5th July can be found here.
  
Read: What’s open on campus

 ~~~~~~~~~

An t-uasdátú is déanaí: Dé Céadaoin 30 Meitheamh 2021
 
Tá bearta cosanta á gcur i bhfeidhm ag an tír faoi láthair mar fhreagra ar an bpaindéim COVID-19. De réir mar a théann cúrsaí sláinte i bhfeabhas, táimid ag súil go n-athosclóimid an campas diaidh ar ndiaidh i rith an tsamhraidh agus go bhfillfimid ar theagasc ar champas go príomha ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh, ag teacht le plean an Rialtais.
 
Faoi mhí Mheán Fómhair, táimid ag súil go mbeimid in ann ranganna praiticiúla, ranganna teagaisc agus roinnt mhaith léachtaí a chur ar siúl ar champas, chomh maith le gníomhaíochtaí taighde, sóisialta agus spóirt. Beidh orainn líon na ndaoine ar champas ag aon am amháin a bhainistiú go fóill agus, mar gheall air seo, táimid ag ceapadh go mbeidh na léachtaí an-mhóra ag leanúint ar aghaidh go cianda.
 
Tar ar ais chugainn anseo i rith an tsamhraidh le haghaidh tuilleadh sonraí, de réir mar a leanann an clár vacsaínithe ar aghaidh agus de réir mar a athraíonn na treoirlínte ar shláinte an duine.
 
Bí ag obair ón mbaile más féidir: Iarrtar ar bhaill foirne leanúint ar aghaidh ag obair ón mbaile. Má tá rochtain ar an gcampas ag teastáil uait roimh 5 Iúil, dean teagmháil le do thoil le do Cheann Roinne óir is féidir leis/leí rochtain a fháil duit ón duine ábhartha ar an Údarás Rialaithe. Beidh litir ó na hAcmhainní Daonna ag teastáil chun gur féidir freastal ar champas le linn na tréimhse seo.

Ba cheart do bhaill foirne a bhfuil rochtain ar an gcampas ag teastáil uathu tar éis 5 Iúil na céimeanna seo a leanas a leanúint:

  • Má bhíonn tú ag obair in oifig leat féin, ba cheart duit ríomhphost a sheoladh chuig an Oifig um Fhilleadh ar Champas (returntocampus@mu.ie) chun iad a chur ar an eolas go mbeidh tú ag teacht ar champas.
  • Má roinneann tú oifig, ba cheart duit na socrúcháin a phlé le do Cheann Roinne nó leis an ainmní atá aige/aici. Déanfaidh siad an baol atá ann don roinn a mheas agus b’fhéidir go gcuirfidh siad clár ama le chéile le cinntiú nach mbeidh an spás ró-phlódaithe nó b’fhéidir go rachaidh siad i dteagmháil leis an Oifig um Fhilleadh ar Champas ar thóir tuilleadh comhairle.
  • Ba cheart duit breathnú ar an bhfíseán seo roimh duit freastal ar champas agus Polasaí Ollscoil Mhá Nuad maidir le Filleadh ar Champas ( Maynooth University Covid-19 Return to Campus Policy ) a léamh chun tú féin a chur ar an eolas faoi do chuid freagrachtaí agus faoi na céimeanna gur cheart duit a leanúint chun filleadh sábháilte ar champas a chinntiú.

 
Tá tuilleadh eolais do bhaill foirne a bhfuil rochtain ar an gcampas ag teastáil uathu tar éis 5 Iúil ar fáil anseo.
 
Léigh: céard atá ar oscailt ar an gcampas.