Seachtain na Gaeilge - Irish Language Week

Friday, March 3, 2023 - 10:30

Seachtain na Gaeilge 2023 - Irish Language Week 2023

Ag ceiliúradh ár ndúchais - Celebrating our heritage

Fáilte roimh chách! Tuilleadh eolais ar fáil ar : maynoothuniversity.ie/oifig-na-gaeilge

Everyone is welcome! Further information is available at : maynoothuniversity.ie/oifig-na-gaeilge
 

Sceideal na nImeachtaí

Dé Luain
6 Márta
Dé Máirt
7 Márta
Dé Céadaoin
8 Márta
Déardaoin
9 Márta
12pm-4pm

Aonach Sheachtain na Gaeilge
Le hAontas na Mac Léinn
*Dátheangach

Club an Aontais

1pm-2pm

Ceolchoirm Lóin ón Trad Ensemble
Le Roinn an Cheoil
*Dátheangach

Halla Riverstown, An Campas Theas

11am-1pm

Seomra Éalaithe Sheachtain na
Gaeilge
Le Cuallacht Cholmcille

Seomra na Gaeilge,
Foirgneamh na n-Ealaíon

1pm-2pm

Tae agus Plé
(Ciorcal Comhrá)
Le Cuallacht Cholmcille agus leis an
gCumann Froebel

Seomra na Gaeilge,
Foirgneamh na n-Ealaíon

1pm-2pm

Ceardlann Amhránaíochta ar an
Sean-nós ón Oll Tríona Ní Shíocháin:
“An t-Amhrán mar Éirí Amach”
Le Roinn na Nua-Ghaeilge agus an
tSeachtain um Cheartas Sóisialta in
OMN
*Dátheangach

Scoil an Oideachais (SE010)

2pm-3pm

Tae agus Plé
(Ciorcal Comhrá)
Le Cuallacht Cholmcille

Seomra na Gaeilge,
Foirgneamh na n-Ealaíon

1pm-2pm

Ceardlann Scríbhneoireachta: “Ag
Cruthú Miotaseolaíochta”
Leis an gCumann Scríbhneoireachta
agus Cuallacht Cholmcille
*Dátheangach

Seomra Cruinnithe Iúr Thómais an
tSíoda, Club an Aontais

2pm-4pm

Ceardlann Scríbhneoireachta do Mhic
Léinn OMN

Le Roinn na Nua-Ghaeilge

Ní mór clárú roimh ré leis an Oll
Fionntán de Brún agus an Dr Caitlín Nic
Íomhair, Roinn na Nua-Ghaeilge

Le Roinn na Nua-Ghaeilge

4:30pm-6:30pm

Céilí na Féile Pádraig
Leis an Oifig Idirnáisiúnta
*Dátheangach

An tIonad, Club an Aontais

7pm-9pm

Taispeántas Scannáin:
An Cailín Ciúin
(le fotheidil Bhéarla)
Le hAontas na Mac Léinn agus
Cuallacht Cholmcille

An Léachtlann, IONTAS

7pm onwards

Pop Up Gaeltacht
le piotsa agus ceol
Le Cuallacht Cholmcille agus an
Tradsoc

Newtown Inn, Maigh Nuad

3pm-4pm

Ceardlann Amhránaíochta: “Ag
Ceiliúradh na mBan”
Le Cuallacht Cholmcille agus Lá
Idirnáisiúnta na mBan

Seomra na Gaeilge, Foirgneamh na n-
Ealaíon

7:00pm-9:30pm

Tráth na gCeist:
An bhFuil tú Níos Cliste ná Dalta
Meánscoile?
Le hAontas na Mac Léinn agus
Cuallacht Cholmcille
*Dátheangach

An tIonad, Club an Aontais

    7:30pm-10:00pm

Quiz Mór Millteach na Gaeilge 2023
Le Gaeilge Nuada agus an tSeachtain
Ghlas in OMN

Brady’s Clockhouse, Maigh Nuad

 
 

Schedule of Events

Monday
March 6th
Tuesday
March 7th
Wednesday
March 8th
Thursday
9th March
12pm-4pm

The Seachtain na Gaeilge Fair
With Maynooth Students’ Union
*Bilingual

MSU Club

1pm-2pm

Lunchtime Concert from the Trad
Ensemble
With the School of Music
*Bilingual

Riverstown Hall, South Campus

11am-1pm

The Seachtain na Gaeilge Escape
Room
With Cuallacht Cholmcille

Seomra na Gaeilge, Arts Building

1pm-2pm

Tae agus Plé
(Conversation Circle)
With Cuallacht Cholmcille and the
Froebel Society

Seomra na Gaeilge, Arts Building

1pm-2pm

Traditional Irish Singing Workshop
from Prof Tríona Ní Shíocháin: “Song
as an Act of Rebellion”
With the Department of Modern Irish
and MU Social Justice Week
*Bilingual

School of Education (SE010)

2pm-3pm

Tae agus Plé
(Conversation Circle)
With Cuallacht Cholmcille

Seomra na Gaeilge,Arts Building

1pm-2pm

Writing Workshop: “Creating
Mythology”
With the Creative Writing Society and
Cuallacht Cholmcille
*Bilingual

The Silken Thomas Yew Meeting Room,
MSU Club

2pm-4pm

Writing Workshop for MU Students
Department of Modern Irish

Participants must register beforehand
with Prof Fionntán de Brún or Dr Caitlín
Nic Íomhair, Department of Modern Irish

Department of Modern Irish

4:30pm-6:30pm

St Patrick’s Day Céilí
With the International Office
*Bilingual

The Venue, MSU Club

7pm-9pm

Film Screening:
An Cailín Ciúin
(With English subtitles)
With Maynooth Students’ Union and
Cuallacht Cholmcille

IONTAS Lecture Theatre

7pm onwards

Pop Up Gaeltacht
With pizza and music
With Cuallacht Cholmcille and the
Tradsoc

Newtown Inn, Maynooth

3pm-4pm

Singing Workshop: “Celebrating
Women”
With Cuallacht Cholmcille and
International Women’s Day

Seomra na Gaeilge, Arts Bu

7:00pm-9:30pm

Table Quiz:
Are You Smarter than a Junior Cert
Student?
With Maynooth Students’ Union and
Cuallacht Cholmcille
*Bilingual

The Venue, MSU Club

    7:30pm-10:00pm

The Big Fat Irish Language Quiz 2023
With Gaeilge Nuada and MU Green
Week

Brady’s Clockhouse, Maynooth