Close

MA SAN AISTRIÚCHÁN AGUS SAN EAGARTHÓIREACHT (AR LÍNE)

Qualification : MASTER OF ARTS DEGREE

Award Type and NFQ level : TAUGHT MASTERS (9)

CAO/PAC code : MH53C

CAO Points :

Closing Date : 30 April 2019

View FETAC details

Eolas ginearálta

Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (Ar Líne) á reáchtáil ag Lárionad na Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad ó bhí 2007 ann. Le freastal ar éileamh ó iarrthóirí, ó chéimithe agus ó fhostóirí in earnáil an aistriúcháin agus na heagarthóireachta, rinneadh cinneadh in 2016 deis a thabhairt do mhic léinn an Dioplóma Iarchéime a mbeadh caighdeán sách ard acu, tráchtas a scríobh agus MA a bhaint amach.

Is cúrsa dhá bhliain é an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht, agus bronnfar Dioplóma Iarchéime orthu siúd a bhainfidh an pasmharc de 60% amach ag deireadh an chúrsa sin. Tabharfar deis do na mic léinn a bhainfidh 65% nó os a chionn amach sa Dioplóma Iarchéime tráchtas a scríobh agus MA a bhaint amach. Is idir mí an Mheithimh agus mí Dheireadh Fómhair, tar éis dóibh an Dioplóma Iarchéime a chríochnú, a bheidís ag gabháil don chéim bhreise sin.

Glacfar le hiarratais ó mhic léinn reatha agus ó chéimithe de chuid an Dioplóma Iarchéime araon. Tá líon na n-áiteanna teoranta. 

Iarratais: Aibreán 2018

Dáta tosaithe: Meitheamh 2018

Riachtanais iontrála

Ar a laghad 65% sa Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (ar líne).                     

 

Cé go bhfuil an clár dírithe go príomha ar dhaoine ar mian leo a bheith ag obair mar aistritheoirí agus mar eagarthóirí, agus ar dhaoine atá ag obair sna hearnálacha sin cheana féin, rachadh sé chun sochair freisin do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge in earnáil ar bith agus ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga.

Tá céimithe de chuid an chúrsa seo ag obair i réimse leathan áiteanna – in institiúidí de chuid an Aontais Eorpaigh, cuir i gcás, i ranna agus eagraíochtaí Stáit, i scoileanna agus ollscoileanna, sna meáin, agus i gcomhlachtaí aistriúcháin agus ateangaireachta.

Aiseolas ó chéimithe An Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (ar líne)

Ní dócha gur mór an méid daoine atá i mbun scríobh na Gaeilge nach dtagann amhras éigin orthu faoina mbíonn á scríobh acu maidir le cruinneas agus le stíl. Fiú an té a bhfuil ardchumas aige nó aici sa teanga, bíonn gá aige le treoir agus le critic lena chumas a fheabhsú agus tugtar an chabhair agus an treoir sin duit ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht... Pléitear na fadhbanna a ghabhann leis an aistriúchán go Gaeilge agus na cineálacha éagsúla aistriúcháin. Tugtar aiseolas luachmhar ar na cleachtaí a thugtar agus cuirtear ar a shúile don mhac léinn na gnéithe den teanga scríofa aige atá lochtach nó lag. Ba mhór an chabhair an t-eolas agus an treoir a tugadh dom agus mé i mbun an chúrsa agus mholfainn go mór é don té ar spéis leis scríobh na Gaeilge.

– TADHG.

 

 “Bhí an t-aiseolas a thug na hoidí ó thús deireadh an chúrsa ar fheabhas... Braithim anois go bhfuil tuiscint níos fearr agam ar an rud is aistriúchán maith ann agus gur féidir liom díriú ar ábhar ar bith ach tarraingt ar an dea-chomhairle agus ar an oiliúint a cuireadh ar fáil dom ar an gcúrsa Dioplóma.”
– CLARE.

 

Toisc gur cúrsa páirtaimseartha atá ann a chuirtear ar fáil ar líne, bhí an deis agam leanúint le mo chuid oibre agus feabhas a chur ar mo scileanna teanga ag an am céanna... Tá na scileanna a d’fhoghlaim mé agus mé ag gabháil don Dioplóma Iarchéime tar éis dul chun sochair go mór dom i gcomhthéacs na hoibre."
– ORLA.

 

“Tá na scileanna a shealbhaigh mé le linn an chúrsa aistriúcháin fíorluachmhar anois. Ní hamháin sin ach tá tuiscint i bhfad níos doimhne agam ar ghramadach na Gaeilge, scil eile atá fíorthábhachtach agus mé ag scríobh gach lá.”
– ÚNA.

 

“Dhá phríomhbhua atá ag an gcúrsa seo: a fheabhas atá sé ó thaobh cruinneas Gaeilge agus scileanna aistriúcháin de, agus an deis a thugann sé d’ábhair aistritheoirí cáilíocht phraiticiúil a bhaint amach go páirtaimseartha cibé áit ina bhfuil siad, as siocair gur cúrsa ar líne é.” 
– AUSTIN.

 

“Bhí fiúntas as cuimse san aiseolas a thugtaí faoin obair leanúnach agus […] is mór an tairbhe a bhainim as ar fhoghlaim mé ar an gcúrsa le linn mo chuid oibre mar aistritheoir sa Choimisiún Eorpach.”
– ROIBEARD.

 

“Nuair a rinne mé an cúrsa bhí mé ag obair sa státchóras agus ba mhór an buntáiste é don rannóg ina raibh mé go raibh duine leis na scileanna agus an tuiscint ar theoiric an aistriúcháin ar fáil go hinmheánach. Táim ag obair le cúrsaí eagarthóireachta anois agus bím ag obair ar rudaí difriúla an t-am ar fad, mar shampla, ailt d’irisleabhair agus scripteanna teilifíse.”
– MARIE.

Déan iarratas ar líne ag http://www.pac.ie/maynoothuniversity 

Cód PAC: MH53C

Ní mór cóipeanna dearbhaithe de thras-scríbhinní torthaí oifigiúla, nach cáilíochtaí de chuid Ollscoil Mhá Nuad iad, a chur leis an iarratas. 

Is féidir na nithe thuas a sheoladh chuig PAC, 1 Cearnóg Theach na Cúirte, Gaillimh, nó iad a uaslódáil chuig suíomh gréasáin PAC.

Play

Back to top