Research Strategy: Informed by our Ethos

[As Gaeilge]

When the first international scholars escaped persecution and arrived in Maynooth in the 18th century, they brought with them a tradition of inquiry and scholarship rooted in the classical European tradition.  The principles and values arising from these traditions ensure  Maynooth University is an institution fostering creative and diverse ways to engage and apply knowledge to address modern day societal challenges.

Consequently our strategic goal is to be recognised by 2017 as playing a leading international role and being the clear national leader in a number of thematic areas of research that address the major societal challenges of the 21st century.

In the University Strategic Plan 2013-2017, we have identified six actions to achieve this goal;

 1. Research Capacity.  We will build our capacity for research and scholarship of the highest standard.  This action has many aspects but will involve:  attracting, retaining and developing outstanding scholars;  identifying distinctive research priorities that represent our research excellence and address pressing societal challenges; supporting networks of researchers by developing, reorganising and investing in  research institutes and centres; and providing the infrastructure and resources required to perform research of the highest calibre.
 2. Postgraduate education.  We will build on our strong postgraduate and postdoctoral programmes drawing on our own experience and learning from others.
 3. New modes of knowledge generation.  We will engage with new modes of knowledge generation and co-production, in partnership with enterprise, communities, civil society, public bodies and the state, and will adapt our structures and ways of working to support this.
 4. Knowledge exchange.  We will maximise the value and societal return of our research and scholarship, through partnership and knowledge exchange with enterprise, community and other organisations.  We will prioritise engagement with partners in the region recognising our economic impact as a key driver of regional innovation.  We will sustain our outstanding performance in appropriate commercialisation and knowledge transfer. 
 5. Supporting individual scholars.  We will give practical support to individual scholars to carry out excellent research by providing an environment conducive to research and scholarship, specifically through balanced workload allocation, access to academic sources and resources, and to career specific provisions.
 6. Raising our Profile.  We will enhance our international research profile by supporting dissemination of our scholarly work; by developing a cogent and accessible articulation of our research impact, and through strategic partnership with a small number of select international institutions. 

Each of these actions is supported by detailed 24-month implementation plans approved by the University Research Committee and managed by the Research Development Office.  In these ways we use our resources most effectively to promote our research excellence, and to build the base for our future scholarship.

 

Straitéis Taighde 

Na chéad scoláirí idirnáisiúnta a tháinig go Má Nuad san 18ú haois ag teitheadh ón ngéarleanúint, thug siad leo traidisiún fiosraithe agus léinn a bhí fréamhaithe sa traidisiún clasaiceach Eorpach.  Is ar an traidisiún sin de shaoirse intleachta a bunaíodh prionsabail agus luachanna acadúla NUI Má Nuad, a fhágann gur sár-institiúid é ó thaobh an léinn agus an taighde araon.  Is iad an déine léannta, an tsaoirse acadúil agus an comhar idir chomhghleacaithe sainchomharthaí "thaighdeoirí Mhá Nuad" suas go dtí an lá atá inniu ann, agus déantar an traidisiún sin a chosaint go fíochmhar.

Is pobal léannta den 21ú haois sinn, agus dá réir sin, tá bealaí éagsúla oibre againn anois chun dul i mbun fiosruithe agus  chun eolas a chruthú, a chaomhnú, a scaipeadh agus a chur i bhfeidhm, chun taighdeoirí an lae amárach a ullmhú agus chun dul i ngleic le fadhbanna agus dúshláin na sochaí seo againne.   Tugaimid aghaidh ar phríomhcheisteanna ár linne mar shaineolaithe léannta.   Is é ár sprioc straitéiseach aitheantas a bhaint amach faoin mbliain 2017 mar cheann de phríomhinstitiúidí taighde an domhain agus mar an institiúid taighde is fearr in Éirinn i réimsí téamacha ar leith a dhíríonn ar na dúshláin is mó atá le sárú againn mar shochaí den 21ú haois.
In Plean Straitéiseach 2012-2017 na hollscoile, cheapamar sé bheart leis an sprioc sin a bhaint amach.

 1. Cumas Taighde.  Cuirfimid lenár gcumas dul i mbun taighde agus léinn ar an gcaighdeán is airde.  Is iomaí gné a bheidh i gceist sa bheart seo ach go háirithe:  scoláirí den scoth a mhealladh, a choimeád agus a fhorbairt; tosaíochtaí taighde ar leith a aithint a léireoidh a fheabhas atá an taighde a dhéanaimid agus a dhíreoidh ar dhúshláin phráinneacha sa tsochaí; tacú le líonraí taighdeoirí trí institiúidí agus ionaid taighde a fhorbairt, a atheagrú agus infheistíocht a dhéanamh iontu; agus bonneagar agus acmhainní riachtanacha a sholáthar chun taighde den chéad scoth a dhéanamh.
 2. Oideachas iarchéime.  Bainfimid leas as ár dtaithí féin agus as taithí grúpaí eile chun ár gcláir láidre iarchéime agus iardhochtúireachta a neartú tuilleadh.
 3. Móid nua giniúna eolais.  Bainfimid leas as móid nua chun eolas a ghiniúint, mar thaighdeoirí aonair agus mar thaighdeoirí comhoibritheacha, i gcomhar le lucht fiontair, le pobail, leis an tsochaí shibhialta, le comhlachtaí poiblí agus leis an stát, agus cuirfimid  struchtúir agus modhanna oibre na hollscoile in oiriúint dó sin.
 4. Malartú eolais.  Féachfaimid chuige go mbeidh taighde agus obair acadúil na hollscoile chomh tairbhiúil don tsochaí agus is féidir, trí chomhpháirtíochtaí a chruthú le heagraíochtaí fiontair, pobail agus eile agus eolas a mhalartú leo.  Tabharfaimid tús áite do chomhar le comhpháirtithe sa réigiún céanna de bhrí go n-aithnímid go mbíonn tionchar eacnamaíoch ag ár gcuid oibre agus go gcothaíonn sí nuáil sa réigiún.  Déanfaimid iarracht cur leis an méid atá bainte amach go dtí seo ó thaobh tráchtálú cuí agus aistriú eolais. 
 5. Tacaíocht do scoláirí aonair.  Cuirfimid tacaíocht phraiticiúil ar fáil do scoláirí aonair chun go mbeidh ar a gcumas taighde den chéad scoth a dhéanamh. Cinnteoimid go mbeidh a gcuid dálaí oibre oiriúnach don taighde agus don léann, trí ualach oibre cothromaithe a thabhairt, rochtain a sholáthar ar fhoinsí agus acmhainní acadúla, agus soláthar sainghairme a dhéanamh.
 6. Ár bPróifíl a Ardú.  Ardóimid an phróifíl idirnáisiúnta taighde atá againn trí thorthaí ár gcuid taighde a scaipeadh ; tríd an tionchar a bhíonn ag ár dtaighde ar an tsochaí a chur i bhfocail shoiléire shothuigthe, agus trí dhul i mbun comhpháirtíochtaí straitéiseacha le líon beag institiúidí idirnáisiúnta den scoth.

 
Tá mionphleananna feidhmithe 24 mhí ceaptha againn i gcás gach ceann de na bearta seo agus iad faofa ag Coiste Taighde na hOllscoile agus faoi bhainistiú ag an Oifig um Fhorbairt Taighde. Seo iad na slite ina n-úsáidimid ár n-acmhainní chun éifeachta ar mhaithe le barr feabhais taighde, agus chun bonn a leagadh síos dár n-obair acadúil amach anseo.