Minister of State Seán Kyne announces first online course for the training of teachers of Irish to adult learners

Minister of State Sean Kyne, TD and Anna Ní Ghallachair, Maynooth University
Wednesday, May 22, 2019 - 09:15

Irish Version

The Minister of State for the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands, Seán Kyne, TD, today announced a total funding package of €270,129 over a period of three years for Maynooth University to develop and implement the first online university certificate course of its kind in the training of teachers of Irish to adult learners.
 
The online course will be developed at the Centre for Irish Language Research, Teaching and Testing in the School of Celtic Studies at Maynooth University and will take advantage of the latest learning technology in order to reach the widest possible audience both in Ireland and internationally.
 
All those interested in teaching Irish to adults at home and abroad will be able to access online materials and short films developed by experts in the field. Those based in Ireland will also be given the opportunity to participate in one-day workshops in Dublin, Donegal, Galway and Kerry.
 
Students in Ireland wishing to receive a certificate will access additional materials online and complete a period of teaching practice, part of which will be examined through the use of technology.
 
Announcing the project, Minister Kyne said: “I am delighted that my Department is in a position to fund this very exciting development in the Irish-language teaching landscape. It will benefit the teachers of Irish and adult learners here in Ireland, and will also enable us to support the Irish diaspora and those teaching Irish in hundreds of centres abroad. Here at home, increased access to broadband and the establishment of the Gteiceanna (Digital Hubs) in the Gaeltacht will mean that access to courses like this is no longer limited to towns and cities.”
 
The Centre for Irish Language Research, Teaching and Testing at Maynooth University is responsible for the development and administration of the Teastas Eorpach na Gaeilge (teg.ie) tests in Irish for adults, which, this year, are offered in 10 centres throughout Ireland and six centres abroad, including, for the first time, in Los Angeles.
 
Commenting on the new programme, Director of the Centre, Anna Ní Ghallachair, said: “I’m delighted that our Centre will now be able to support teachers of Irish from Inis Meáin to Iowa. Our course director, Ailín Ní Chonchúir, a native of the Kerry Gaeltacht, has both Irish and international experience in the teaching of the language and bases her practice on the best international research. Technology will now allow her and her colleagues to share their expertise beyond the university campus.”
 

Fógraíonn an tAire Stáit Seán Kyne an chéad chúrsa ar líne chun oiliúint a chur ar mhúinteoirí Gaeilge do fhoghlaimeoirí fásta

Dé Máirt 21 Bealtaine 2019
Inniu d’fhógair an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne, TD, pacáiste maoinithe iomlán de €270, 129 thar thréimhse trí bliana chun gur féidir le hOllscoil Mhá Nuad an chéad chúrsa teastais ollscoile ar líne den saghas seo in oiliúint múinteoirí Gaeilge do fhoghlaimeoirí fásta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

Beidh an cúrsa ar líne forbartha ag Lárionad na Gaeilge: Taighde, Teagasc agus Tástáil i Scoil an Léinn Cheiltigh in Ollscoil Mhá Nuad agus bainfidh sé buntáiste as an teicneolaíocht foghlama is déanaí chun an pobal is leithne anseo in Éirinn agus go hidirnáisiúnta a shroichint.

Dóibh siúd a bhfuil spéis acu Gaeilge a mhúineadh do dhaoine fásta anseo in Éirinn agus thar sáile beidh siad in ann rochtain a fháil ar ábhar ar líne agus ar ghearrscannáin atá tar éis bheith forbartha ag saineolaithe san earnáil. Beidh an deis acu siúd atá lonnaithe in Éirinn páirt a ghlacadh i gceardlanna lae i mBaile Átha Cliath, i nDún na nGall, i nGaillimh agus i gCiarraí.

Gheobhaidh mic léinn in Éirinn gur mian leo teastas a bhaint amach rochtain ar ábhar breise ar líne agus cuirfidh siad tréimhse de chleachtadh múinteoireachta i gcrích, le cuid den chleachtadh tástáilte trí úsáid na teicneolaíochta.

Ag fógairt an tionscadail, dúirt an tAire Kyne: “Tá ríméad orm go bhfuil sé de chumas ag mo Roinn an fhorbairt an-spreagúil seo i saol theagasc na Gaeilge a mhaoiniú. Bainfidh múinteoirí Gaeilge agus foghlaimeoirí fásta anseo in Éirinn tairbhe as agus ciallaíonn sé chomh maith go mbeimid in ann tacaíocht a thabhairt do dhiaspóra na hÉireann agus do mhúinteoirí Gaeilge a oibríonn sna céadta ionad thar sáile. Anseo in Éirinn, ní bheidh rochtain ar chúrsaí mar seo ar fáil sna bailte agus sna cathracha amháin amach anseo mar gheall ar rochtain níos fearr ar leathanbhanda agus bunú na nGteiceanna (Moil Dhigiteacha) sa Ghaeltacht.”

Tá Lárionad na Gaeilge: Taighde, Teagasc, Tástáil in Ollscoil Mhá Nuad freagrach as forbairt agus riarachán do na scrúduithe do Theastas Eorpach na Gaeilge (teg.ie) do dhaoine fásta a chuirtear ar fáil i 10 n-ionad thar timpeall na hÉireann agus sé cinn thar sáile, Los Angeles ina measc den chéad uair i mbliana.

Ag trácht ar an gclár nua, dúirt Anna Ní Ghallachair, Stiúrthóir an Lárionaid: “Tá ríméad orm go mbeidh ár Lárionad in ann tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí Gaeilge ó Inis Meáin go hIowa. Ó Ghaeltacht Chiarraí ó dhúchas, tá taithí Éireannach agus idirnáisiúnta i dteagasc na teanga ag stiúrthóir ár gcúrsa, Ailín Ní Chonchúir, agus tá a cleachtas bunaithe ar an taighde idirnáisiúnta is fearr. Ceadóidh teicneolaíocht di agus dá comhghleacaithe a gcuid saineolais a roinnt taobh amuigh de champas na hollscoile.”