Close

Roinn na Nua-Ghaeilge Ollscoil Mhá Nuad (Modern Irish)

Qualification : MASTER OF LITERATURE DEGREE

Award Type and NFQ level : RESEARCH MASTERS (9)

CAO/PAC code : MHU04 (FT), MHU05(PT)

CAO Points :

Is í aidhm an chláir ná clár struchtúrtha dochtúireachta sa Nua-Ghaeilge a chur ar fáil do mhic léinn ar mian leo tabhairt faoi ardtaighde i réimsí áirithe den disciplín. Is iad cuspóirí an chláir ná scileanna cineálacha.

Tús an chúrsa
Meán Fómhair (nó am eile a shocrófar)

Bunchéim onóracha le dara honóracha grád 1 (II.1) sa Nua-Ghaeilge a theastaíonn le haghaidh na céime seo. Is gnách go mbíonn iarchéim (MA, MLitt onóracha) acu siúd a thugann faoi PhD sa Nua-Ghaeilge. Is féidir an chéim seo a dhéanamh go lánaimseartha nó go páirtaimseartha. Ba cheart teagmháil a dhéanamh le Roinn na Nua-Ghaeilge mar a bhfaighfear a thuilleadh eolais agus foirm iarratais.

Is iad seo a leanas príomhréimsí taighde na Roinne:
Gearrscéalaíocht na Gaeilge, Teoiricí liteartha, An Nua-Ghaeilge Mhoch, An Nuafhilíocht, Stair na Gaeilge, Canúineolaíocht, Teangeolaíocht, An Rúraíocht, An Fhiannaíocht, Logainmneacha, Gaeilge na hAlban, Litríocht an Seachtú hAois Déag, Béaloideas, Litríocht Chráifeach na Gaeilge, Pailéagrafaíocht. Scríobhtar tráchtas ar ghné de litríocht nó de theanga na Nua-Ghaeilge. Is faoi stiúir Ollamh na Nua-Ghaeilge nó faoi stiúrthóir eile de chuid na Roinne a dhéantar seo.

An tOllamh Ruairí Ó hUiginn
Ar na réimsí spéise atá aige tá teangeolaíocht na Gaeilge, an chomhréir go háirithe, an Ruraíocht, an Fhiannaíocht, Logainmneacha agus ainmneacha pearsanta na  Gaeilge.

An Dr Brian Ó Catháin
Réimsí taighde: teangeolaíocht agus sochtheangeolaíocht na Gaeilge, an béaloideas. An Dr Aisling Ní Dhonnchadha Réimsí taighde: próslitríocht na hAthbheochana, stair an ghearrscéil Ghaeilge, irisí liteartha na Gaeilge, téama na himirce sa litríocht.

An Dr Tadhg Ó Dúshláine
Spéis ar leith aige sa litríocht bharócach, sa scríbhneoireacht chruthaitheach, litríocht Chorca Dhuibhne agus traidisiún liteartha Chathair Chorcaí.

An Dr Tracey Ní Mhaonaigh
Tá sí ag obair faoi láthair ar an mórshaothar foclóireachta Croidhe Cainnte Chiarraighe (a thiomsaigh Seán Óg Ó Caomhánaigh) a réiteach don chló.

An Dr Lára Ní Mhaoláin
Prós na Nua-Ghaeilge Moiche maille le pailéagrafaíocht agus eagarthóireacht ar théacsanna na príomhréimse taighde atá aici. Tá eagrán nua leictreonach de Táin
Bó Fliodhaise á réiteach aici faoi láthair.

An Dr Eoghan Ó Raghallaigh
Tá saothrú déanta aige ar fhilíocht na Scol. Ina chomheagarthóir ar an díolaim mhór filíochta A miscellany of bardic verse (BÁC 2010).

Déanfar an clár a sheachadadh trí mhodúil mhúinte chineálacha, inaistrithe, sainiúil don ábhar, agus trí shainmhodúil a chuirfidh an Roinn agus ranna eile sa Dámh ar fáil, agus, más cuí, modúil a chuirtear ar fáil in institiúidí eile in Éirinn nó thar sáile, trí cheachtanna praiticiúla, cur i láthair páipéar comhdhála, freastal ar mháistir-ranganna agus/nó scoileanna samhraidh/geimhridh.

Course Duration: 2 years Full-time, 3 years Part-time

Deiseanna Fostaíochta

Múinteoireacht ar an dara nó ar an tríú leibhéal; aistritheoireacht; iriseoireacht agus na meáin chumarsáide; riarachán.

Cur isteach ar an gcéim

Ar líne amháin via http://www.pac.ie/maynoothuniversity

Cód PAC
MHU04
MLitt Lánaimseartha
MHU05 MLitt Páirtaimseartha

Ba cheart an t-eolas seo a leanas a chur ar aghaidh chuig PAC
D’iarrthóirí nár bhain an bhunchéim amach in OÉ Má Nuad: cóip dá dTeastas Breithe nó de Phas bailí, Tras-scríbhinn Oifigiúil agus dhá  Theistiméireacht Acadúla mar thacaíocht lena n-iarratas.

Dáta Deiridh
31 Iúil. De ghnáth glactar le hiarratais ar chéimeanna taighde ag am ar bith.

Play

Back to top