Is é príomhchuspóir Lárionad na Gaeilge​ (Ionad na dTeangacha mar a bhí, ar bunaíodh in 1971 é) ná teagasc agus oiliúint teanga ar ardchaighdeán a chur ar fáil, a fhreagraíonn d'athruithe i gcomhthéacs an oideachais san Ollscoil féin, sa phobal a bhfreastalaíonn an Ollscoil air agus ar bhonn idirnáisiúnta.

Cuireann Lárionad na Gaeilge​, Ollscoil Mhá Nuad cúrsaí agus cáilíochtaí i nGaeilge ar fáil do mhic léinn, do bhaill foirne agus don phobal i gcoitinne chomh maith le seirbhísí éagsúla agus cúrsaí do chianfhoghlaimeoirí agus d’fhoghlaimeoirí féinriartha. I measc na n-áiseanna atá againn, tá:

  • Foireann den scoth le taithí fhada agus cumas an chainteora dhúchais;
  • Seomraí ranga atá tiomnaithe d’fhoghlaim teangacha;
  • Saotharlanna teanga digiteacha;
  • Áis foghlama teanga féinstiúrtha le ríomhairí pearsanta agus acmhainní closamhairc. 

Agus é ina nuálaí san fhoghlaim teanga, tá an Séala Eorpach Teanga buaite ag an Lárionad faoi thrí. I measc ár dtionscnamh suaitheanta, tá VIFAX (acmhainn foghlama closamhairc don Ghaeilge, atá bunaithe ar scéalta nuachta seachtainiúla ó Nuacht TG4), Teastas Eorpach na Gaeilge (córas forchéimnithe scrúduithe inniúlachta don Ghaeilge) agus InfoLingua (eolas taighde d’oideachasóirí agus taighdeoirí teanga).

Founded in 1971 as The Language Centre, the principal mission of Maynooth University's Centre for Irish Language is to provide quality language teaching and training which respond to changing educational environments within the University, the community it serves and internationally. We offer courses and qualifications in Irish to students, staff and members of the public along with a variety of services and courses for distance and autonomous learners. Our exceptional language learning and teaching facilities include:

  • experienced staff with native command of the languages they teach;
  • dedicated language classrooms;
  • digital language laboratories;
  • self-access language learning area with PCs and audio-visual resources. 

An innovator in language teaching and learning, the Centre for Irish Language has won the European Language Label three times. Our flagship projects include VIFAX (an Irish language audiovisual learning resource based on weekly TG4 news bulletins), Teastas Eorpach na Gaeilge (progressive system of proficiency exams and qualifications for Irish) and InfoLingua (research information for language educators and researchers).