Deiseanna fostaíochta in institiúidí an Aontais Eorpaigh

Cé go bhfuil stádas ag an nGaeilge mar theanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh ó bhí 2007 ann, tá maolú i bhfeidhm faoi láthair a fhágann nach bhfuil dualgas ar na hinstitiúidí Eorpacha reachtaíocht uile an Aontais Eorpaigh a aistriú go Gaeilge. Fógraíodh in 2015, áfach, go bhfuil deireadh le cur leis an maolú sin faoi 2022, rud a chiallaíonn go mbeidh gá le foirne iomlána Gaeilge ar aon mhéid le foirne na dteangacha oifigiúla eile, agus go mbeidh go leor deiseanna fostaíochta ag teacht chun cinn dóibh siúd a bhfuil ardscileanna Gaeilge acu.
 
Cuirfear leis an líon foirne sna hAonaid Ghaeilge de réir a chéile idir seo agus 2022. De réir meastacháin a d’eisigh Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin sa Choimisiún Eorpach, beidh breis is 180 ball foirne a mbeidh ardscileanna Gaeilge acu de dhíth le freastal ar na riachtanais aistriúcháin i bpríomhinstitiúidí an AE: 42 cúntóir, 103 aistritheoir, 32 dlítheangeolaí agus 6 ceann aonaid/roinne. Beidh foireann ateangaireachta le hearcú anuas air sin freisin. Beidh tuilleadh daoine fós de dhíth go leanúnach le cinntiú go mbeidh dóthain gairmithe teanga le Gaeilge ar fáil i gcónaí le freastal ar riachtanais na n-institiúidí Eorpacha.
 
Is poist tharraingteacha, shuimiúla iad na poist thuasluaite, a bhfuil tuarastal ard agus coinníollacha maithe oibre ag gabháil leo. Saothraíonn aistritheoirí isteach is amach le €48,000 sa bhliain i ndiaidh cánach, cuir i gcás, agus is obair thábhachtach, fhiúntach a bhíonn idir lámha acu a chuireann go mór le stádas na Gaeilge san Eoraip agus in Éirinn.
 
 

Oiliúint den scoth dóibh siúd ar mian leo post a fháil le Gaeilge san AE

Más mian leatsa feabhas a chur ar do chuid scileanna teanga, scileanna aistriúcháin a fhoghlaim, agus post a fháil le Gaeilge san Aontas Eorpach (nó in Éirinn, go deimhin), ní gá a thuilleadh cuardaigh a dhéanamh, ach cur isteach ar an Dioplóma Iarchéime/MA san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (ar líne) in Ollscoil Mhá Nuad, agus an chéad chéim a thabhairt i dtreo gairm nua. Tá cúpla duine a bhfuil an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht in Ollscoil Mhá Nuad bainte amach acu ag obair in Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin faoi láthair, agus thug siad ardmholadh don chlár.
 

  • “Dhá phríomhbhua atá ag an gcúrsa seo: a fheabhas atá sé ó thaobh cruinnis agus scileanna aistriúcháin de, agus an deis a thugann sé d’ábhair aistritheoirí cáilíocht phraiticiúil a bhaint amach go páirtaimseartha cibé áit ina bhfuil siad, as siocair gur cúrsa ar líne é.” AD
  • “Chinn mé an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán a dhéanamh le cur le m’eolas agus mo chumas Gaeilge, agus ní miste liom a rá gur bhain mé taitneamh agus tairbhe as an gcúrsa. Bhí fiúntas as cuimse san aiseolas a thugtaí faoin obair leanúnach agus bhí sé spéisiúil léargas a fháil ar chineálacha éagsúla aistriúcháin – agus ar bheagán den teoiric leis! Ar ndóigh, is mór an tairbhe a bhainim as ar fhoghlaim mé ar an gcúrsa le linn mo chuid oibre mar aistritheoir sa Choimisiún Eorpach.” RG

     

Próiseas earcaíochta EPSO (an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne)

Tá próiseas sách dúshlánach i gceist le post buan a bhaint amach san Aontas Eorpach. I gcás fhormhór na gcomórtas Gaeilge, bítear ag súil le hardscileanna Gaeilge agus Béarla, chomh maith le cumas áirithe (an leibhéal ag brath ar an gcomórtas atá i gceist) i dteanga eile de chuid an Aontais Eorpaigh. Thairis sin, ní mór pas a fháil i dtrialacha réasúnaíochta (e.g. réasúnaíocht bhriathartha, réasúnaíocht uimhriúil agus réasúnaíocht theibí), agus i dtrialacha eile (e.g. agallamh, cur i láthair aonair agus gníomhaíocht ghrúpa).
 
Tá tuilleadh eolais ar fáil sna rannóga thíos dóibh siúd ar spéis leo post a bhaint amach i gceann d’institiúidí an Aontais Eorpaigh.
 
Dioplóma Iarchéime/MA san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (ar líne)
(Cúrsa oiliúna den chéad scoth dóibh siúd ar mian leo post a fháil le Gaeilge san AE )
 
Cúrsa Fraincise ar líne i bpáirt leis an Centre National d’Enseignement à Distance
(Ar fáil do mhic léinn an Dioplóma Iarchéime/MA san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht, agus d’iarrthóirí eile nach iad atá ag cur isteach ar chomórtas de chuid EPSO)
 
Trialacha réasúnaíochta agus próiseas earcaíochta agus EPSO
(Eolas ginearálta faoi chomórtais EPSO agus faoin bpróiseas earcaíochta, mar aon le naisc chuig trialacha samplacha réasúnaíochta)