Forléargas

Tá an Dioplóma Iarchéime / MA san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (ar líne) dírithe ar dhaoine atá ag iarraidh barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna teanga, agus scileanna aistriúcháin agus eagarthóireachta a fhoghlaim. Cúrsa praiticiúil atá ann ina ndírítear ar chruinneas Gaeilge agus ar chúrsaí stíle, ar fhadhbanna a thagann chun cinn go minic san aistriúchán Béarla–Gaeilge, ar ghnéithe den teoiric a bhfuil feidhm phraiticiúil leo, ar scileanna teicneolaíochta, agus ar chleachtais ghnó agus ghairmiúla in earnáil an aistriúcháin agus na heagarthóireachta. Cuirtear béim láidir ar scileanna eagarthóireachta sa chúrsa freisin, sa dóigh is go mbeidh na rannpháirtithe in ann a saothar féin agus saothar daoine eile a athbhreithniú go héifeachtach. 
 
Cé go bhfuil an clár dírithe go príomha ar dhaoine atá ag obair mar aistritheoirí cheana féin agus ar dhaoine a bhfuil sé i gceist acu dul ag obair san earnáil sin, rachadh sé chun sochair freisin do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge in earnáil ar bith agus ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga.
 
 

Struchtúr an chúrsa – Dioplóma Iarchéime / MA

Is cúrsa ar líne é an Dioplóma Iarchéime/MA san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht, rud a fhágann gur féidir le mic léinn ó gach cearn den domhan tabhairt faoi. Agus de bhrí gur cúrsa páirtaimseartha é, tá na rannpháirtithe in ann freastal air in ainneoin cúraimí eile oibre nó teaghlaigh a bheith orthu.
 
Is cúrsa dhá bhliain é an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht, agus bronnfar Dioplóma Iarchéime orthu siúd a bhainfidh an pasmharc de 60% amach ag deireadh an chúrsa. Tabharfar deis do na mic léinn sin a bhainfidh 65% nó os a chionn amach sa Dioplóma Iarchéime tráchtas a scríobh agus MA a bhaint amach. Is idir mí an Mheithimh agus mí Dheireadh Fómhair, tar éis dóibh an Dioplóma Iarchéime a chríochnú, a bheidís ag gabháil don chéim bhreise sin.
 
 

Tuilleadh eolais

Tá tuilleadh eolais faoi mhodúil an chláir, faoi na riachtanais iontrála agus faoin bpróiseas iarratais ar fáil ach cliceáil anseo.
 
Má tá aon cheisteanna eile agat, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar teanga@mu.ie nó ar (01) 708 3737.​
 
Coinnigh súil ar leathanach Facebook an Dioplóma Iarchéime / MA san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (Ar Líne) i gcomhair eolais faoi dheiseanna fostaíochta agus scéalta nuachta a bhaineann le hearnáil an aistriúcháin agus na heagarthóireachta. 

------------
Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le Memsource as cead saor in aisce a thabhairt don Roinn seo Memsource Academic Edition a úsáid lenár mic léinn. Is clár acadúil é Memsource Academic Edition a dearadh d'ollscoileanna a bhfuil cúrsaí aistriúcháin acu.