Foghlaim Gaeilge in Lárionad na Gaeilge

Cúrsaí Gaeilge do mhic léinn Ollscoil Mhá Nuad (ILASP)

An raibh a fhios agat gur féidir leat staidéar a dhéanamh ar chúrsaí breise sa Ghaeilge sa bhreis ar do chéim? Baineann go leor buntáistí le hinniúlacht sa dara teanga. Ní hamháin gur féidir le scileanna teanga cur le do CV agus d’infhostaitheacht, ach tá sé léirithe go bhfeabhsaíonn cláir theanga feidhmiú acadúil ginearálta agus cumas intleachtúil an mhic léinn. Tá na ranganna seo, atá bunaithe ar shiollabais TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge), deartha go speisialta d’fhoghlaimeoirí fásta.  Déan teagmháil le larionad.gaeilge@mu.ie le tuilleadh eolais a fháil.

Cúrsaí Gaeilge do mhic léinn idirnáisiúnta

Cuirtear modúl LC101 ar fáil chun dúshraith sa Ghaeilge a thabhairt do mhic léinn idináisiúnta, trí scileanna tuisceana, labhartha, léitheoireachta agus scríbhneoirachta a fhorbairt. Tá cultúr na Gaeilge ina chuid lárnach den chúrsa seo chomh maith agus an-éileamh air gach bliain acadúil.  Chun tuilleadh eolais a fháil, cuir ríomhphost chuig larionad.gaeilge@mu.ie  

Cúrsaí Gaeilge do bhaill foirne Ollscoil Mhá Nuad

Is féidir le baill foirne Ollscoil Mhá Nuad freastal ar ranganna Gaeilge i rith na bliana acadúla, ag gach leibhéal, ó bhonnleibhéal go hardleibhéal. Cuirtear eolas faoi na cúrsaí seo chuig baill foirne i mí Dheireadh Fómhair gach bliain.  Déan teagmháil le teanga@mu.ie le tuilleadh eolais a fháil.

Cúrsaí Gaeilge don Phobal

Cuireann Lárionad na Gaeilge ranganna oíche ar fáil sa Ghaeilge. Tá na ranganna seo, atá bunaithe ar shiollabais TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge), deartha go speisialta d’fhoghlaimeoirí fásta. Déan teagmháil le (01) 708 3737 nó seol ríomhphost chuig larionad.gaeilge@mu.ie maidir le heolas clárúcháin. Féach ar www.teg.ie chun tuilleadh eolais a fháil ar chóras TEG.

Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG)

Is scrúduithe cumais ginearálta sa Ghaeilge iad scrúduithe TEG ar féidir iad a dhéanamh i mórán ionad ar fud na hÉireann agus thar lear. Tá cúig leibhéal cumais ann, ó bhonnleibhéal go hardleibhéal. Féach ar www.teg.ie le tuilleadh eolais a fháil.

VIFAX don Ghaeilge

Is acmhainn foghlama closamhairc don Ghaeilge é VIFAX, atá bunaithe ar mhíreanna nuachta seachtainiúla ó Nuacht TG4 a chuireann Lárionad na Gaeilge ar fáil i rith na scoilbhliana. Tá sé feiliúnach don seomra ranga meánscoile agus d’institiúidí tríú leibhéal agus aosoideachais. Bainfidh foghlaimeoirí féinstiúrtha leas as chomh maith. http://vifax.maynoothuniversity.ie/

Maynooth University Centre for Irish Language provides many opportunities for people to learn Irish or to enhance their current skills, both for learners and frequent users of the Irish language.

Irish Courses for Maynooth University Students (ILASP)

Did you know you can take extra modules in Irish outside your chosen degree? There are many benefits to being proficient in a second language. Not only can language skills boost your CV and employability, participation in language programmes have been shown to improve students' general academic performance and intellectual ability. Based on TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge) syllabuses, these courses are specifically designed for adult learners. Irish language courses are available at a number of levels in the Maynooth University Centre for Irish Language and students have the option of taking a TEG exam at the end of the academic year. Contact teanga@mu.ie for further information.

Irish Courses for International Students at Maynooth University

The LC101 module for international students aims to provide a solid basis in the Irish language for complete beginners, through developing understanding, speaking, reading and writing Irish skills at a basic level.  Irish language culture is an integral part of this popular course. For further information, contact larionad.gaeilge@mu.ie 

Irish Courses for  Maynooth University Staff

Maynooth University staff can avail of Irish classes during the academic year, at all levels from beginner to advanced. Information on courses is emailed to staff in October each year.  Please contact larionad.gaeilge@mu.ie for further information

Irish Courses for the General Public  

Maynooth University Centre for Irish runs Irish language evening classes at various levels. Based on the TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge) syllabuses, these courses are specifically designed for adult learners. Click here for further information or email larionad.gaeilge@mu.ie for enrolment information. For further information on TEG examinations, visit our website at www.teg.ie.   

Irish Language Qualifications - Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG)

TEG examinations are general Irish language proficiency examinations which can be taken in several centres throughout Ireland and abroad at five levels of proficiency, from elementary to advanced. For further information, visit www.teg.ie.​

VIFAX don Ghaeilge

VIFAX is an Irish language audiovisual learning resource based on TG4 news bulletins, produced by the Centre for Irish Language weekly throughout the academic year. Suitable for the classroom at secondary and higher levels. Self-directed learners will also find it useful. http://vifax.maynoothuniversity.ie/