The Placement Office at Maynooth University places students to gain work experience as a requirement of their degree. Placement involves interacting with students, Faculty, and Companies. The placement partners that Maynooth University has built up a close relationship with over the years include: Multinationals, Semi-State Bodies, Government Departments and International companies and institutes.

For information on placements please contact Martina Bourgoin or Paula Murray in the Placement Office

Maynooth University is committed to ensuring the relevance of its educational programmes to the industrial and commercial world and an important element in this philosophy is the Placement Programme.
Industrial Placement formally integrates the student's academic study with closely co-ordinated realistic jobs, based on the work abilities of the student and the objectives of each programme. The student develops an understanding of the professional, practical world of industry. The blending of theory and practice increases student motivation and allows a clearer view of their career path.
The advantages of participation for employers are also numerous. It offers a unique opportunity to identify skills and talent among potential employees. It provides an extra resource to fulfill recruitment needs and can be an excellent way to meet the demands of peak work-loads or to complete special projects.
The Placement office has a close relationship with the following external organisations:

 • Higher Education Authority (Placements and Internships)
 • Department of Education
 • Department of Justice & Immigration (for non-national students)
 • Gardaí (for non-national students)
 • Attending events that help to find placement opportunities: Grad Fairs, Employment Fairs (National)
 • International Placements: currently United Kingdom, Europe, United States, Australia, New Zealand, China.
 • Liaison with other Irish University placements offices (focus group of placements and careers officers)

Oifig Socrúcháin

Eagraíonn an Oifig Socrúcháin in Ollscoil Mhá Nuad socrúcháin do mhic léinn a thugann faoi thaithí oibre mar chuid riachtanach dá gcéim. Mar chuid den obair seo, déantar teagmháil le mic léinn, le Foireann Teagaisc agus le Cuideachtaí. Tá dlúthchaidreamh le páirtithe socrúcháin forbartha ag Ollscoil Mhá Nuad thar na blianta: Cuideachtaí Ilnáisiúnta, Comhlachtaí Leathstáite, Ranna Rialtais, Cuideachtaí agus Institiúidí Idirnáisiúnta san áireamh.

Tá Ollscoil Mhá Nuad tiomanta cláir oideachasúla atá ábhartha don domhan tionsclaíoch agus tráchtála a chur ar fáil. Is gné thábhachtach den fhealsúnacht seo é an Clár Socrúcháin. 
Déanann Socrúchán Tionsclaíoch ceangal foirmiúil idir staidéar acadúil an mhic léinn agus poist réalaíocha agus ábhartha, bunaithe ar chumas an mhic léinn agus spriocanna na gclár. Forbraíonn an mac léinn tuiscint ar earnáil na tionsclaíochta, earnáil phroifisiúnta agus phraiticiúil. Cuireann an meascán idir teoiric agus cleachtadh le hinspreagadh na mac léinn agus tugann sé radharc breá do mhic léinn ar a gconair ghairme. Chomh maith leis sin, tá go leor buntáistí ann d’fhostóirí a ghlacann páirt. Deis uathúil atá ann scileanna agus buanna a aimsiú i bhfostaithe féideartha. Cuireann sé acmhainn bhreise ar fáil d’fhostóirí freastail a dhéanamh ar a riachtanais earcaíochta. Bealach iontach atá ann freastail ar éilimh a bhíonn ann ag buaic-amanna nó tionscadail ar leith a chur i gcrích.
Tá dlúthcheangal ag an Oifig Socrúcháin leis na heagraíochtaí seachtracha seo a leanas:

 • an tÚdarás um Ard-Oideachas (Socrúcháin agus  Intéirneachtaí)
 • an Roinn Oideachais
 • an Roinn Dlí & Cirt & Inimirce (do mhic léinn neamhnáisiúnacha)
 • Gardaí (do mhic léinn neamhnáisiúnacha)
 • Freastail ar ócáidí le deiseanna socrúcháin a aimsiú: Aonaigh do Chéimithe, Aonaigh Fostaíochta (Náisiúnta)
 • Socrúcháin Idirnáisiúnta: faoi láthair tá socrúcháin againn sa Ríocht Aontaithe, san Eoraip, sna Stáit Aontaithe, san Astráil, sa Nua Shéalainn, sa tSín.
 • Teagmháil le hOifigí Socrúcháin in Ollscoileanna eile in Éirinn (focasghrúpa de shocrúcháin agus oifigigh ghairmeacha)