Maynooth students & academics awarded Fulbright Scholarships

(l-r); Marian Crowley-Henry, Órla NicThaidhg, Aoife Delaney, and Aoife Cartwright
Monday, June 12, 2017 - 09:30

Irish Version

Awardees to participate in prestigious US international exchange programme

Four Maynooth University post-graduate students and faculty members have today been awarded scholarships to participate in the largest international US exchange program in the world, the prestigious Fulbright Program. Each year, the program awards grants to Irish and EU postgraduate students, scholars, and professionals to study, research, and lecture in the United States.

This year the Fulbright Program celebrates 60 years of educational and cultural exchange between Ireland and the US. Since 1957, the Program has provided Irish and European citizens with the opportunity to study, research, or lecture in America, and supported US citizens to do the same in Ireland.
 
Maynooth University Fulbright Awardees for 2017-18 are as follows:

  • Ms Aoife Cartwright is a PhD candidate in the Maynooth University Department of Psychology. As a Fulbright-NUI Student Awardee, she aims to better understand the psychological risk factors for sexual assault in young men. During a visit to the Department of Psychological and Brain Sciences at Indiana University, Aoife will research psychophysiological arousal patterns in the context of sexual consent, focusing in particular on scenarios where the consent is resistant or ambiguous.
  • Dr Marian Crowley-Henry is a Lecturer in Human Resource Management at Maynooth University School of Business. As a Fulbright-Enterprise Ireland Scholar, Marian will research the careers of international employees in multinational corporations at Northern Illinois University’s Management Department.
  • Ms Aoife Delaney is a PhD candidate on 'The Programmable City' project at Maynooth University, Ireland. As a Fulbright-NUI Student Awardee based at the University of Massachusetts, Boston, she will research the transformative potential of smart technology for emergency management systems.
  • Ms Orla Nic Thaidhg completed a BA in Irish and Music at Maynooth University and went on to complete a Masters in Education through Irish at the NUIG. Orla has a keen interest in music of all styles and has been a professional tutor of Irish traditional music for the past six years. She is currently the head of the music department in Coláiste Oiriall. As a Fulbright FLTA she will teach the Irish language and takes courses at University of Montana.

 
Commenting on the announcement, Minister for Foreign Affairs and Trade, Charles Flanagan TD said: “I am delighted to extend my warmest congratulations to the Irish Fulbright Awardees for 2017 – 18. The Fulbright Commission plays an important role in providing reciprocal opportunities for Irish and US scholars and academics to study, work and experience life in each other’s countries.

This year’s 38 Irish awardees come from varying academic and professional disciplines, from the liberal arts – including Irish language studies – to science, technology, engineering and maths.  These awards underline the breadth and depth of the Fulbright Commission’s work, covering 34 institutions in 18 states and Washington, DC. I wish this year’s awardees every success for their time in the US.”

Scoláireachtaí Fulbright bronnta ar mhic léinn agus ar scoláirí Ollscoil Mhá Nuad
Glacfaidh na dámhachtaithe páirt i gclár malairte mór le rá sna Stáit Aontaithe

Bronnadh scoláireachtaí inniu ar mhic léinn iarchéime agus ar bhaill dámh chun páirt a ghlacadh sa Chlár Fulbright, an clár malairte idirnáisiúnta de chuid na Stát Aontaithe is mó ar domhan agus clár a bhfuil ardmheas air. Gach bliain, bronnann an clár deontais ar mhic léinn iarchéime, ar scoláirí agus ar ghairmithe in Éirinn agus san Aontas Eorpach le dul i mbun staidéir, taighde nó teagaisc sna Stáit Aontaithe.
I mbliana, déanann clár Fulbright ceiliúradh 60 bliain ar an malartú oideachasúil agus cultúrtha idir Éirinn agus na Stáit Aontaithe. Ó bunaíodh Clár Fulbright sa bhliain 1957, cuireadh an deis ar fáil do shaoránaigh Éireannacha agus Eorpacha le dul i mbun staidéir, taighde nó teagaisc sna Stáit Aontaithe agus cuireadh deis ar fáil do shaoránaigh na Stát Aontaithe an rud céanna a dhéanamh in Éirinn.
Is iad seo a leanas Dámhachtaithe Fulbright Ollscoil Mhá Nuad 2017 -2018:

  • Is iarrthóir PhD í Aoife Cartwright i Roinn Síceolaíochta Ollscoil Mhá Nuad. Mar dhámhachtaí mic léinn Fulbright-OÉ, tá sé mar aidhm aici tuiscint níos fearr a fháil ar na tosca riosca síceolaíochta i bhfir óga a bhaineann le hionsaithe gnéasacha a dhéanamh. Le linn cuairte ar Roinn na nEolaíochtaí Síceolaíochta agus Inchinne, déanfaidh Aoife taighde ar na pátrúin ghriogtha sícifiseolaíocha i gcomhthéacs toiliú gnéis, ag díriú ar chásanna ina bhfuil an toiliú doicheallach nó débhríoch.     
  • Is léachtóir le Bainistíocht Acmhainní Daonna í an Dr Marian Crowley-Henry i Scoil Ghnó Ollscoil Mhá Nuad. Mar Scoláire Fulbright-Fiontraíocht Éireann, déanfaidh Marian taighde ar ghairmeacha na bhfostaithe idirnáisiúnta i gcorparáidí ilnáisiúnta sa Roinn Bainistíochta in Ollscoil Thuaisceart Illinois.
  • Is iarrthóir PhD í Aoife Delaney ar an tionscadal ‘The Programmable City’ in Ollscoil Mhá Nuad, Éire. Mar dhámhachtaí mic léinn Fulbright-OÉ, beidh sí lonnaithe in Ollscoil Massachusetts, Bostún. Déanfaidh sí taighde ar na deiseanna bunathraitheacha a bhaineann le teicneolaíocht chliste do chórais bhainistíochta éigeandála.
  • Chuir Orla Nic Thaidhg BA sa Ghaeilge agus sa Cheol i gcrích in Ollscoil Mhá Nuad agus chuaigh sí ar aghaidh le Máistreacht san Oideachas a bhaint amach trí mheán na Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Tá suim ar leith ag Orla i ngach cineál ceoil agus bhí sí ina teagascóir gairmiúil le ceol traidisiúnta le sé bliana anuas. Tá sí i gceannas ar roinn an cheoil i gColáiste Oiriall i láthair na huaire. Mar Chúntóir Teagaisc Fulbright i dTeanga Iasachta, múinfidh sí an Ghaeilge agus tabharfaidh sí faoi chúrsaí in Ollscoil Montana.

Ag labhairt faoin bhfógra, dúirt an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charles Flanagan TD: “Ba mhaith liom comhghairdeas ó chroí a dhéanamh leis na 38 scoláire agus mac léinn a bhain Dámhachtain Fulbright na hÉireann amach don bhliain 2017-18. Tá ról tábhachtach ag Coimisiún Fulbright maidir le deiseanna cómhalartacha a chur ar fáil do scoláirí Éireannacha agus Meiriceánacha taighde a dhéanamh, dul ag obair agus taithí ar an saol a fháil i dtíortha a chéile.
“I mbliana, tagann na 38 dámhachtaí Éireannach ó dhisciplíní acadúla agus gairmiúla éagsúla, idir na saorealaíona – lena n-áirítear staidéar ar an nGaeilge – agus an eolaíocht, an teicneolaíocht, an innealtóireacht agus an mhatamaitic. Léiríonn na dámhachtainí seo an fhairsinge agus an doimhneacht a bhaineann le hobair an Choimisiúin, 34 institiúid in 18 stát agus in Washington DC. Guím gach rath ar na dámhachtaithe le linn a gcuid ama sna Stáit Aontaithe.”