Welcome to the Research Administration Office

**Please note that from 01st October 2017 the Research Administration Office will merge with the Research Development Office and will relocate to Room 3.15, The John Hume Building.  The website will be updated in due course.  All queries should therefore be directed to the Research Development Office - Finance: finance.rdo@mu.ie ** 

This Office is engaged in the financial management, control and administration of research funding awarded to Maynooth University. The Office has overall responsibility for providing institutional support with the financial aspects and some general compliance aspects of all externally funded research awards. We are located in Riverstown Lodge on the South Campus and are part of the main Finance Office function.

About us

Our MISSION is as follows:

 • To guide, support and assist all Principal Investigators and their support team through the financial, reporting and audit requirements associated with their research awards,  in a professional and timely manner.
 • To ensure that all externally funded research awards remain compliant with the Terms & Conditions of the funding bodies throughout the project lifecycle.
 • To maintain and control expenditure on all externally funded research awards and to attain clean audit reports.

What we do for you

Our Office is responsible for providing the following support activities at the post award stage of the Project Support Life Cycle.

 • Provide support and financial advice to assist in managing research awards.
 • Provide support and non financial advice to assist in managing the areas of maintaining time records, publicity and logos, document retention and recruitment.
 • Assign a designated research cost centre/business unit for all research awarded to Maynooth University.
 • Train and support all users on the University web based reporting tool.
 • Schedule all financial reporting requirements.
 • Prepare and sign off on all cost statements/financial claims on behalf of the University
 • Schedule and issue all invoices associated with research awards.
 • Monitor expenditure and advise and assist with budgetary issues, for example cash flows, budget reallocation requests, no cost extension requests and staffing.
 • Co-ordinate  and manage all aspects of the audit which includes finance, systems and non finance testing.
 • Manage and control the personnel costs relating to staff and student appointments - process personnel changes and contract renewals.
   

Fáilte chuig an Oifig Riaracháin Taighde
 

Gabhann an Oifig seo do bhainistíocht airgeadais, do rialú agus do riarachán maoiniú taighde a bhronntar ar Ollscoil Mhá Nuad. Is ar an Oifig seo atá an cúram foriomlán as tacaíocht institiúideach a sholáthar maidir le gnéithe airgeadais agus maidir le gnéithe áirithe de chomhlíonadh ginearálta i gcás gach dámhachtain taighde a mhaoinítear ó fhoinse sheachtrach. Táimid suite i Lóiste Riverstown ar an gCampas Theas agus is cuid í an Oifig seo d'fheidhm na Príomh-Oifige Airgeadais.

Mar gheall orainn

Seo a leanas ár MISEAN:

 • Chun Príomh-Imscrúdaitheoirí agus a bhfoireann tacaíochta a threorú, agus chun tacú agus cabhrú leo na riachtanais airgeadais, tuairiscithe agus iniúchóireachta a ghabhann le dámhachtainí taighde a chomhlíonadh go gairmiúil agus go tráthúil.
 • A chinntiú go gcomhlíonann gach dámhachtain taighde a bhronnann foinse sheachtrach Téarmaí & Coinníollacha na gcomhlachtaí maoiniúcháin ar feadh shaolré an tionscadail.
 • Chun cothabháil agus rialú a dhéanamh ar chaiteachas ar gach dámhachtain taighde a mhaoinítear ó fhoinse sheachtrach agus tuarascálacha glana iniúchta a bhaint amach.

 

Céard a dhéanaimid ar do shon

Nuair a bhronntar dámhachtain, bíonn an Oifig seo freagrach as na gníomhaíochtaí tacaíochta seo a leanas a chur ar fáil le linn Shaolré an Tionscadail.

 • Tacaíocht agus comhairle airgeadais a thabhairt le cabhrú le bainistíocht a dhéanamh ar dhámhachtainí taighde.
 • Tacaíocht agus comhairle a thabhairt maidir le bainistíocht a dhéanamh ar amthaifid, poiblíocht agus lógónna, cáipéisí a choinneáil agus earcaíocht.
 • Ionad costais / aonad gnó a ainmniú don taighde go léir a bhronntar ar Ollscoil Mhá Nuad.
 • Oiliúint agus tacaíocht a chur ar fáil do na húsáideoirí go léir maidir leis an uirlis thuairiscithe ar líne.
 • Sceidealú a dhéanamh ar na riachtanais a bhaineann le tuairisciú ar chúrsaí airgeadais.
 • Ráitis chostais/ éilimh airgeadais a ullmhú agus ainm a chur leo ar son na hOllscoile.
 • Sonraisc a bhaineann le dámhachtainí taighde a sceidealú agus a chur amach.
 • Monatóireacht a dhéanamh ar chaiteachas, comhairle agus cabhair a thabhairt i leith buiséadaithe – m.sh sreafaí airgid, iarratais ar athdháileadh ar bhuiséid, iarratais ar shíntí ama agus soláthar foirne.
 • Comhordú agus bainistíocht a dhéanamh ar gach gné den iniúchadh lena n-áirítear airgeadas, córais agus tástálacha.
 • Bainistíocht a dhéanamh agus smacht a choinneáil ar chostais phearsanta a bhaineann le baill foirne agus mic léinn a cheapadh – próiseáil a dhéanamh ar athruithe a bhaineann le pearsanra agus athnuachan a dhéanamh ar chonarthaí.